สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดี มช.และคณะเข้าเฝ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ไพศาล จั่วทอง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือนครเชียงตุง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น