กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก อ.แม่ออน

อำเภอแม่ออนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน นี้ ประจำปี 2565 “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย”

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้1.การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรัยนแม่ออนวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่
2.การอ่านสารของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกันของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่
3.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอำเภอแม่ออน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล
4.การมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพ จัดบอร์ดความรู้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย
5.การให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติดจากวิทยากรโรงพยาบาลแม่ออน สถานีตำรวจภูธรแม่ออน
6.การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น