อ.สูงเม่น ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ

อ.สูงเม่น ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
……….. เมื่อวันพุธที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 15.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง ประจำปี 2565 เป็นการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ กิจกรรม สร้างพื้นที่ป่า รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
………..ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย จ.ส.อ.บุญยงค์ กองศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น