อ.ดอยเต่าขอโทษผิดพลาดไม่มอบรางวัลนางนพมาศอันดับ 2

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565 มีแถลงการณ์คณะกรรมการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 จากกรณีความผิดพลาดในการไม่มอบรางวัลชมเชย อันดับ 2 ของการประกวดนางนพมาศ

สืบเนื่องจากการประกวดนางนพมาศ ในงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ปรากฎว่าผู้ประกวดหมายเลข 5 นางสาวรัตนาภรณ์ ปาทะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ซึ่งมีคะแนนที่จะต้องได้รางวัล ชมเชย อันตับ 2 ไม่ได้รับการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 บนเวทีประกวด นั้นคณะกรรมการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ขอชี้แจงกรณี
ตังกล่าวว่า

  1. การประกาศผลรางวัลประกวดนางนพมาศดังกล่าว คณะกรรมการตัดสินนางนพมาศได้ให้คะแนนนางนพมาศแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์การประกวตนางนพมาศอย่างถูกต้อง จึงได้ส่งต่อให้กับกองประกวตนางนพมาศ เพื่อประสานกับกองอำนวยการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอตอยเต่าประจำปี 2565 เพื่อส่งต่อผลคะแนนให้กับพิธีกรในการประกาศผลคะแนนบนเวที่ประกวด โดยมีผลการตัตสินคะแนนนางนพมาศในงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 ดังนี้

-หมายเลข 1 นางสาวพลอยไพลิน ชัยชนะ ได้รับคะแนน 92.29
-หมายเลข 2 นางสาวชลธิชา สมหนองอ้อได้รับคะแนน 85.29
-หมายเลข 3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาณัฐ สาก้อน ไต้รับคะแนน 89.14
-หมายเลข 4 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ได้รับคะแนน 94.57
-หมายเลข 5 นางสาวรัตนาภรณ์ ปาทะ ได้รับคะแนน 91.29
-หมายเลข 6 นางสาวพิชญาภา กำโน ได้รับคะแนน 93.14
-หมายเลข 7 นางสาวสุขใจ ทันวัน ได้รับคะแนน 91.57

  1. คณะกรรมการฯ ขอแจ้งว่า ในการส่งต่อผลคะแนนที่ตัดสินแล้วเสร็จจากคณะกรรมการ
    ตัดสินนางนพมาศไปยังกองประกวดนางนพมาศ เพื่อประสานกองอำนวยการ ก่อนขึ้นเวทีเพื่อประกาศผล
    เป็นความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของกองอำนวยการในการประสานต่อข้อมูลไปยังพิธีกร จึงทำให้เกิด
    ความผิดพลาด ไม่ใต้มอบรางวัลชมเชยอันดับ 2 แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ ปาทะ ผู้ประกวดหมายเลข 5
  2. คณะกรรมการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565จึงขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว ต่อ นางสาวรัตนาภรณ์ ปาทะ ผู้ประกวดหมายเลข 5 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน ผู้ส่งเข้าประกวด ตลอดจนประชาชนผู้สนับสนุนผู้ประกวด และประชาชนผู้รับทราบข่าวนี้ทุกท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อหารือในการเยียวยาแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้ดีที่สุด

คณะกรรมการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 นำโดย นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า ประธานกรรมการฯ มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะจัดงานยี่ป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอตอยเต่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทะเลสาบตอยเต่า
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮันตับหนึ่งในอำเภอดอยเต่า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมายาวนานแต่ประสบปัญหาเรื่องน้ำแล้งทำให้ไม่สวยงามดังเช่นอดีต แต่ในปัจจุบันทะเสสาบตอยเต่ามีความสวยงามและน่าท่องเที่ยวตังเช่นเดิม และขอขอบคุณทุกท่านที่ใต้เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดกิจกรรมอื่นๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบเพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดอีกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น