ครู – นิสิต ม.พะเยาจับมือร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2566 ทางมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ UP CSV สู่ชุมชน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

รศ.ดร.สุภกร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ UP CSV สู่ชุมชน ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านวิชาการ สุขภาพ และด้านสาธารณูปโภค นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ได้มีโอกาสเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ทุกคน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รศ.ดร.สุภกร ได้กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินโครงการ UP CSV ในปีนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop กองกิจการนิสิตและกองอาคารสถานที่ ได้ปรับภูมิทัศน์ สนามกีฬา พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาบริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนและคนในชุมชน นอกจากนี้ กองกิจการนิสิตและสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สนับสนุนมอบอุปกรณ์การเรียน ของอุปโภค บริโภค เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) เพื่อให้ชุมชนบ้านห้วยปุ้มเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น