ประชุมชี้แจงโครงการ-สำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม

น่าน ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานออกแบบงานก่อสร้างฯ และสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานออกแบบงานก่อสร้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4 (พื้นที่ชุมชนเมืองน่านและชุมชนต่อเนื่อง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน) โดยมีนางบุญจิรา เจริญศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชน เข้าร่วมการประชุมฯ

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูง ดังนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นที่ดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ดำเนินการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4 โดยได้ว่าจ้าง บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยีคอนซัลแท็นส์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ถนนท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำ อาคารชลศาสตร์ (ประตูน้ำ สถานีสูบน้ำฯ) เป็นต้นให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างอนาคตประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของลุ่มน้ำภาคเหนือให้สอดคล้องและสอดประสานกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล และรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่นต่อไป

ทางด้าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดน่าน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเป็นอย่างมากตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำโครงการ นำเสนอขอบเขตของการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินโครงการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รูปแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของลุ่มน้ำภาคเหนือ


ในฐานะตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้ข้อมูลและให้คำแนะนำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่โครงการฯ เพื่อจะได้นำไปพิจารณา วิเคราะห์และศึกษาโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงเห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดให้มีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้หลายหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามาร่วมรับรู้และเข้าใจในโครงการ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบบระบายน้ำให้ลุล่วง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพื่อการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดน่านต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น