ปภ. ประชุมคกก.การบริหารศูนย์ประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 18

ปภ. ประชุมคกก.การบริหารศูนย์ประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 18 (18th Meeting of the Governing Board of AHA Centre)

วันนี้ (14 มิ.ย. 66) ที่โรงแรม Muong Thanh Luxury เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ในฐานะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (AHA Centre) พร้อมด้วย นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานอาเซียน เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ครั้งที่ 18 (18th Meeting of the Governing Board of AHA Centre)โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน ผอ.บริหาร AHA Centre เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ AHA Centre และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยในการประชุมครั้งนี้ อธิบดี ปภ.ได้กล่าวขอบคุณ AHA Centre ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกในการเสริมสร้างศักยภาพประเทศสมาชิกในการรับมือภัยพิบัติ และการสนับสนุนประเทศไทย โดยส่งของช่วยเหลืออาเซียนจากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (จังหวัดชัยนาท) ในการช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในวาระการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยยังได้เสนอให้ AHA Centre เพิ่มสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็ก ในรายการสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ซึ่ง AHA Centre ได้รับทราบและจะประสานดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น