(มีคลิป)เตรียมเปิดให้นำเข้าสัตว์ช่องทางบ้านปางคอง

จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์ชายแดน และการสรุปสถานการณ์การค้าชายแดน ผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนฯ พร้อมเตรียมเปิดให้นำเข้าสัตว์ช่องทางบ้านปางคอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า ในเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 ที่ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการ ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานสถานการณ์ชายแดน การสรุปสถานการณ์การค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนฯ (ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน , ด่านศุลกากรแม่สะเรียง) และการรายงานสถิติการผลักดัน ส่งกลับบุคคลต่างด้าวตามช่องทางเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้น สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้มีการนำเข้าโค กระบือ ผ่านช่องทางบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ช่องทางบ้านปางคอง พื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการลักลอบนำเข้าโค กระบือ จากบ้านหัวเมือง สหภาพเมียนมา เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ทางกรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประเมินว่าได้มีการลักลอบ,นำเข้าสัตว์เข้าไทยบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นตัว เป็นที่น่าสังเกตว่า สัตว์เหล่านั้นผ่านพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปได้อย่างสะดวก แต่ไปถูกจับกุม ที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ , อำเภอแม่แตง บ้านปางศึก อำเภอแม่แจ่ม และล่าสุดถูกจับ ที่ จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น