ป.ป.ส. ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการงานโครงการหลวง 2566

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการงานโครงการหลวง 2566 เฉลิมพระเกียรติ ทศมราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2566” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 เป็นผู้แทนเข้าร่วม พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2566” ในครั้งนี้

โดยสำนักงาน ปปส.ภาค 5 และศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ได้นำเสนอนิทรรศการ การเรียนรู้ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดภายใต้ชื่อ “โครงการวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงป้องกันยาเสพติด”

ซึ่งได้บูรณาการงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงในการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่ของโครงการหลวงมาตั้งแต่ปี 2564 ตลอดจนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการไปแล้ว 13 กลุ่ม/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมจำนวน 300 คน

และได้ขยายผลการรวมเป็นกลุ่มเยาวชนวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงได้ 6 กลุ่ม นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้พัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนรวม 90 คน และ ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้ทำโครงการของตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถพัฒนาอาชีพรายได้ตามแนวทางมูลนิธิโครงการหลวงสืบไป

หลังจากพิธีเปิดท่านประธานได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงป้องกันยาเสพติด” ของสำนักงานป.ป.ส. มีกิจกรรมสำคัญในจุดนี้ประกอบด้วย

      (1) นิทรรศการความเป็นมา และการถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มเยาวชนวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวง ในกลุ่มเยาวชนสถานีเกษตรหลวงขอบด้ง กลุ่มเยาวชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ และกลุ่มเยาวชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
      (2) การจำลองกิจกรรม เสริมสร้างทักษะป้องกันยาเสพติด ที่ใช้ในโครงการวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวง เช่น กิจกรรม Be Smart Say No To Drugs กิจกรรม Game board ตามล่านักค้า กิจกรรม Executive Function ในกลุ่มเด็กประถม โดยให้เยาวชนที่เข้าเยี่ยมชมงานโครงการหลวง 2566 ได้ร่วมทดลองเล่น

      โดย“งานโครงการหลวง 2566” ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง ย่างเข้าสู่ปีที่ 55 รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงาน และแนะนำผลิตผล ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการหลวง ที่เป็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกบนพื้นที่สูง นำมาสู่ประโยชน์ของชาวเรา และชาวโลก ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “โครงการหลวง 2566” ได้ระหว่างวันศุกร์ที่ 1-วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น