ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วงการศึกษา จ.แพร่แสดงความยินกับ ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่สอศ 102/2567
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร คงามว่า

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษา เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สภาสถาบัน
การอาชีวศึกษา สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน

ทั้งนี้ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาได้มีมติเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา แทนตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันที่ครบวาระ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2553
จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
จำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้

  1. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  2. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
  3. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
  4. นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  5. นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
  6. นายประเวศ วรางกูร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
พลตำรวจเอก
เพิ่มพูน ชิดชอบ่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น