กกต.แพร่ มอบข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร สว.ระดับประเทศ

กกต.แพร่ มอบข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร สว.ระดับประเทศและบัตรประจำตัวให้ สว.จ.แพร่ พร้อมเดินทางไปคัดเลือก

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสรินยา กองสีหา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และพนักงานกลุ่มงานฯ มอบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ (สว.3) และบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ ให้แก่ผู้ได้รับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดแพร่

สำหรับรายชื่อ มีดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ พ.ต.ท. ณภัทรชนม์ พงศ์ราษีตยกุล , นายสุพิชญ์ชาญ โพธิ์งาม
กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายประหยัด เสนวิรัช , พ.ต.อ. วรการ ป้องกัน
กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็น หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่นายสุทิน แก้วพนา , นายสมศักดิ์ เจริญคำ
กลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลเภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายบวรภัท ไล้เลิศ , นางภาริน ธนนทวีกุล
กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายอุดม ดอกแสง , นายทวน วงค์เจริญ
กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางสุนันทา ใบแก้ว ,นายสุทธิกานต์ นำลอง
กลุ่ม 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายศุภชัย กัลยา , นายณรงค์ชัย อิสริยไชย
กลุ่ม 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายยงยุทธ สร้อยโมรี , นายสุพจน์ กึกก้อง
กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายเวธิต สุนทรญาติ , นางศิวนันห์ จิรกุลธนินโชตน์
กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 ได้แก่ น.ส. สวิตตา ลือซาคำ , น.ส.สุทธินี ณ เชียงใหม่
กลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพต้านการท่องเที่ยว อันไต้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ น.ส.กฤษฎนันต์ ทองวิภาวรรณ์ , นายจีรศักดิ์ มีคลัง
กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายสุรชัย กรรณิกา
กลุ่ม 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ น.ส.โสภิตา กฤตาวรนนท์ , พ.อ. อนุรัตน์ อินกัน
กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี ได้แก่นางวัลลภาภรณ์ นุมานิต , นางนารีย์ ใจดี
กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่นายนิธิพล สิงห์คาน , นายบุญยาม เสาจันทร์
กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นางศุภวัลย์ ศุภศิริ , นายจักรวาล แก้ววังทุ่ง
กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายสามชาย พนมขวัญ , นายวุฒิไกร ผาทอง
กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ นายกฤติวัฒน์ กิตติกาญจนวัฒน์ , นายอดิศร ถิ่นทิพย์
กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ได้แก่ ส.อ. ไซยยันต์ เหมาะดี , นายโกวิทย์ วงษ์ไพฑูรย์
กลุ่ม 20 กลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล , นายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ได้รับเลือกเป็น สว.จ แพร่จะไปคัดเลือกในระดับประเทศวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น