8143

ปภ.แนะเพลิงไหม้รถ อันตรายที่ป้องกันได้

เพลิงไหม้รถเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้รถ ข้อควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้รถ และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้รถ ดังนี้สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้รถ

ศปถ.กำชับดูแลกวดขันขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ

ศปถ.กำชับดูแลกวดขันขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ เน้นย้ำดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (1 ม.ค.66) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 466 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 467 คน ผู้เสียชีวิต 59 ราย สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (29 – 31 ธ.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,183 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,182 ราย ผู้เสียชีวิต รวม 146 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 18 จังหวัด ซึ่ง ศปถ. ได้กำชับดูแลกวดขันขับรถเร็ว – เมาแล้วขับ เน้นย้ำดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย […]

ปภ.แนะรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ

ปภ.แนะรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ การขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงจากความเคยชินของผู้ขับขี่ เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะหลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงและข้อควรปฏิบัติในการเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอย่างปลอดภัย ทางโค้ง 5 พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ควรใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์ อาทิ แฮนฟรี บูลทูธ และไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานาน กรณีไม่มีอุปกรณ์เสริม ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยก่อนใช้โทรศัพท์ ทั้งนี้ การขับรถด้วยความระมัดระวังในส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งทางโค้ง ทางแยก จุดกลับรถ รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะช่วยให้การเดินทางในทุกเส้นทางมีความปลอดภัย

ปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งกองทุน

ปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็น “จัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกองทุนต่างๆ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น สำหรับการจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแนวคิดจัดตั้งขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 หมวดกองทุน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน และแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้นำความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ไปจัดทำแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่อไป

ปภ.รายงานยังมีน้ำท่วมภาคใต้ 2 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนราธิวาส เร่งคลี่คลายสถานการณ์ วันนี้ (27 ธ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง และนราธิวาส รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน 658 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง […]

ปภ.บูรณาการเตรียมรับมือภัยหนาว-ดูแลประชาชน

ปภ.บูรณาการเตรียมรับมือภัยจากอากาศหนาว-ดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยในช่วงฤดูหนาว ช่วงฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด รวมถึงอากาศหนาวถึงหนาวจัดบริเวณยอดดอยและยอดภู ประกอบกับช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว เพื่อดูแลประชาชน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว เตรียมพร้อมรับมือภัยจากอากาศหนาวเชิงรุก พร้อมยึดการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ รวมถึงบูรณาการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยทหาร หน่วยราชการ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเต็มกำลัง ควบคู่กับการกำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ วันนี้ (25 ธ.ค. 65) เวลา 08.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวม 11 อำเภอ 31 ตำบล 105 หมู่บ้าน 15,676 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และ ลมกระโชกแรง […]

ปภ.แนะเตรียมพร้อม ลดอุบัติเหตุทางถนน

ปภ.แนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง การขับรถโดยปฏิบัติตามกฎจราจร และมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ เร็ว เมา โทร ง่วงไม่ขับ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะหลักปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง และการขับรถอย่างปลอดภัย ดังนี้ การเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

ภาคใต้ยังท่วม 6 จังหวัด เร่งช่วยเหลือต่อเนื่อง

ปภ.รายงานภาคใต้ยังมีน้ำท่วม 6 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (23 ธ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 42 อำเภอ 255 ตำบล 1,485 หมู่บ้าน 155,552 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรง ในพื้นที่ 9 […]

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้ ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำ – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันนี้ (21 ธ.ค. 65) เวลา 10.45 น. ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 74 อำเภอ 410 ตำบล 2,389 หมู่บ้าน 200,154 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดเร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 21 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ […]

ปภ.แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี…ลดบาดเจ็บ – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

อุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนไม่ให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง ดังนี้เข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ การใช้อุปกรณ์นิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัดประสานจังหวัดสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 18 ธ.ค. 65 เวลา 08.10 น. ปภ.รายงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 29 หลัง และยุ้งข้าวเสียหาย 1 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดปัตตานี รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 29 หลัง และยุ้งข้าวเสียหาย 1 หลัง […]

1 18 19 20