สั่งผู้ว่าฯ ช่วยผู้ปกครองหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี

สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ ช่วยผู้ปกครองยากจนจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารีให้ลูก ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้ลูกใช้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีได้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณลูกเสือไทยให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนวันนี้ (25 มิ.ย. 65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีประเด็นการพิจารณาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่อาจส่งผลต่อการจัดหาชุดเครื่องแบบให้กับบุตรเพื่อใช้ในการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารีอีกทั้งชุดลูกเสือเป็น “เครื่องแบบพระราชทาน” จากพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา “หากพบว่าผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนรายนั้น ๆ โดยหากเกินความสามารถของจังหวัด ขอให้ได้แจ้งมาที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อระดมสรรพกำลังในส่วนกลางพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป“วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่หลอมรวมความเป็นชาติไทย ความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง รอดพ้นจากเภทภัยทั้งปวง ทั้งยังก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ […]

รร.เทพนารี เข้าร่วมเข้าค่ายลูกเสือฯ

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.เทพนารี เข้าร่วมเข้าค่ายลูกเสือฯ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยกับผู้สื่อข่าววา นับเป็นความภาคภูมิใจอีกกิจกรรมหนึ่งที่รร. เทพนารี ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ 17 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า ตามที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไต้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งขาติประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยขอความร่วมมือสำนักงานลูกเสือจังหวัด จัดส่งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้นเพื่อให้การเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งขาติ ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ จึงแต่งตั้งลูกเสือ […]