455

ก.พ.ร.จัดประชุมจัดการไฟป่า และแก้ไขปัญ หา PM 2.5

วันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรม Kantary Hills จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดการประชุมเรื่อง การบริหารจัดการไฟในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –  ปุย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางลงพื้นที่ บ้านม้งดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เพื่อติดตามการดำเนินการ ซึ่งภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายฝ่าย เพื่อร่วมหาทางออกในการแก้ปัญหาไฟป่าและ PM 2.5 ซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธาน อ.ก.พ.ร. ส่งเสริมภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น สำหรับโครงการพื้นที่ปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)  เป็นการดำเนินการทดลองแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแกนนำหลักในการดำเนินการ และมีราชการส่วนกลางสนับสนุน เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแค่แก้ไขในแต่ละช่วงฤดูกาลเท่านั้น ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทางหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถรับมือได้เพียงแค่ฝ่ายเดียว รวมทั้งยังกระทบต่อภาคเศรษฐกิจสูงถึง ร้อยละ 5 ต่อ GDP ในแต่ละปี ส่งผลให้ภาครัฐมีความต้องการที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งความช่วยเหลือด้านทุน เทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น  โดยหลังจากที่ได้มีการนำร่องในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และลำปาง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว จึงได้มีการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ 2 พื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –  ปุย และอำเภอแม่แจ่ม โดยได้มีการลงนามคำสั่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม เห็นชอบให้มีการจัดตั้งฐานข้อมูลและการทำ Big Data เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการปัญหาในแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายได้ นอกจากนี้ ประเด็นการจัดสรรพื้นที่ทำกินแก่ประชาชน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่หลายฝ่ายเร่งให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่า และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีที่ทำกินอย่างเป็นธรรม

เชียงราย ถอดบทเรียนปัญหาหมอกควันไฟป่า และ PM2.5

เชียงราย ถอดบทเรียนปัญหาหมอกควันไฟป่า และ PM2.5 เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน วันที่ 22 พ.ค.66 ผศ.ดร.นิอร ศิริมงคลเลิศกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย ผศ.ดร.จิราพร ขุนศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.นพชัย ฟองอิสสระ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน สถาบันพระปกเกล้า ได้เป็นวิทยากรในการ ถอดบทเรียน การเผาและการจัดการเชื้อเพลิงกับปัญหาไฟและฝุ่นในชุมชน ด้วยวิธี “การประชาเสวนา” (Citizen Dialogue) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การยกระดับการบริหารเชื้อเพลิงหรือการชิงเผาด้วยนวัตกรรม Burn Check ในชุมชนเสี่ยงต่อการเผา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นหัวหน้าโครงการ ในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ได้มี นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย ได้นำคณะวิจัย พบปะกับ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย […]

ฤทธิ์ไฟป่า เผาต้นไม้ล้มขวางทางจราจร อีกแล้ว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้รับแจ้ง จากพลเมืองดีว่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทางไม่สามารถสัญจรได้ ถนนสายน่าน-แม่จริม ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 12-13 เขตบ้านน้ำใส หมู่ที่5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จึงได้ประสานแจ้งให้ กู้ภัย.อบจ.น่าน , อบต. ฝายแก้ว , แขวงการทางน่านที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตัดไม้ โดยมี จนท.ตร สภ.ภูเพียง อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้ ขนาดใหญ่เกือบ 2 คนโอบ ที่ล้มขวางถนน เพื่อเปิดการจราจร จนสามารถสัญจรได้เป็นปกติ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในจังหวัดน่าน ขณะที่ทางจังหวัดน่าน ยังคงมาตรการคุมเข้ม “ห้ามเผาเด็ดขาด” ทุกกรณีทุกพื้นที่ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีผู้ฝ่าฝืนทำการเผาเศษวัชพืช กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง ในพื้นที่สวนและไร่นาจนเกิดเหตุลุกลาม มีการลักลอบจุดไฟเผาในเขตบริเวณพื้นที่ใกล้ทางหลวงแล้วเกิดลุกลามติดโคนต้นไม้ใหญ่ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน กิ่งไม้ฟาดลงกับ กาดเลนกันภัยของแขวงการทางได้รับความเสียหาย โดยเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเส้นทางดังกล่าว […]

(มีคลิป) เกิดการลอบเผาป่าบริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลม อ.ปาย จ.ฮ่องสอน

เกิดการลอบเผาป่าบริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลม อ.ปาย จ.ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดชมวิวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ แม่ฮ่องสอน เกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนัก ไม่สามารถสกัดได้ ทำได้แค่ทำแนวกันไฟกันไฟป่าลุกลามไหม้ร้านค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ ขณะที่ก่อนหน้านี้ ไฟป่าได้ลุกลามบริเวณหลังศาลากลางจังหวัด ไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้เช่นกัน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. นายนิกร แก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หน.ชุดควบคุมไฟป่า ที่ 1 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย สนธิกำลังร่วมกับ ผอ.ทสจ.มส.,ท่านนายอำเภอปางมะผ้า ,เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย, เจ้าหน้าที่สถานีควบคุม ไฟป่าปางมะผ้า, ฝ่ายปกครอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ,จนท.กรมทางหลวงปางมะผ้า,อบต.สบป่อง เฝ้าระวังและดับไฟป่า บริเวณดอยกิ่วลม – ดอยจิกจ้อง รอยต่อระหว่างอำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นหน้าผาและภูเขาสูงชัน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติการดับไฟได้ จึงได้จัดทำแนวกันไฟป้องกันไม่ให้ลุกลามและฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดความรุนแรงของไฟ บริเวณข้างถนนทางหลวงหมายเลข 1095 ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติการดับไฟได้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จึงจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิด ก่อนหน้านั้นสถานการณ์ไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีการลอบเผาป่าอย่างจุหนัก ซึ่งเป็นจุดสำคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นบริเวณเทือกเขาบ้านห้วยโป่งแข่ ต.ปางหมู อ.เมือง ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน […]

ไฟไหม้ป่าพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง วอด 30 ไร่

วันที่ 17 เม.ย. 66 สถานการณ์ไฟป่ายังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของ จ.เชียงราย ล่าสุดที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้เกิดไฟป่าบนขุนเขาแม่สลองที่เป็นแนวเขาสลับซับซ่อนขึ้นบริเวณดอยเขาแหลม บ้านแม่จันหลวง หมู่ 10 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานจากร้อย ทพ.3109 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยควบคุมไฟป่าแม่สลอง เข้าไปทำการสกัดไฟอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายตัวโดยเฉพาะไปยังชุมชนหมู่บ้านข้างเคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังกันเข้าดับไฟจำนวน 3 จุด โดยหลายจุดต้องปล่อยให้ลุกไหม้จากนั้นทำแนวกันไฟรวมทั้งให้ถนนที่ลัดเลาะตามไหล่เขาเป็นแนวกันไฟตามธรรมชาติทำให้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่มีพื้นที่ป่าเสียหายรวมประมาณ 30 ไร่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องวางกำลังเพื่อเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพราะสภาพอากาศแห้งอาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลา ด้านศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จ.เชียงราย (ศบก.) ไฟป่า จ.เชียงราย ได้ตรวจสอบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจากดาวเทียม Gistda ชวงเช้าวันที่ 17 เม.ย.พบมีจำนวน 178 จุด โดยเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ อ.แม่สรวย จำนวน 46 จุด รองลงมาคือ อ.แม่จัน 31 จุด อ.เมืองเชียงราย 22 […]

พบจุดความร้อนที่ อ.ฮอด 2 จุด พื้นที่เกิดไฟไหม้เสียหาย 25 ไร่

อ.ฮอด​ รับรายงาน​ Hotspot 2 จุด​ หน่วยป้องกันป่า​ฯ​ กิ่วลม​ ตรวจพบเป็นไฟกลุ่มเดียวกัน​ ยาว​ 400​ เมตร​ ทำการควบคุมไหไว้ได้​ วันที่​ 8​ เม.ย.​ 66​ อำเภอฮอด​ รายงานว่า​ จากที่มีการรายงานค่าพิกัดจุดความร้อน วันที่ 8​ เม.ย.​ 66 (รอบบ่าย) ในท้องที่ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่​ โดยดาวเทียมรายงานเกิดจุดความร้อน​ จำนวน​ 2 จุด จุดที่1 พิกัด 426369 E, 2001702 N และจุดที่2 พิกัด 426146 E, 2001747 N เรียบร้อยแล้ว หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.20 (กิ่วลม) ได้เข้าดำเนินการควบคุมไฟป่า​ พบว่า ทั้ง 2 จุด เป็นกลุ่มไฟก้อนเดียวกัน ระยะห่าง […]

ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไฟป่า เตรียมหารือเพื่อนบ้าน 3 ประเทศแก้ฝุ่นควัน

วันที่ 4 เม.ย.66 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพร้อมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อรับทราบสถานการณ์จุดความร้อนและการแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน โดยให้มีการประสานงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการเผาพื้นที่การเกษตร รวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดถี่ขึ้น เป็นปัญหาที่ส่งกระทบต่อประชาชนในด้านสุขภาพรวมทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก พร้อมเน้นย้ำข้าราชการในปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องใส่ใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง หากพื้นที่ไหนหย่อนยานจะมีการคาดโทษด้วย ขณะที่ในช่วงบ่าย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงฯ เดินทางไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด มีการเกิดจุดความร้อน 1,000 […]

ผลกระทบจากไฟป่า ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่อาจประเมินค่าได้

ไฟป่าเกิดขึ้นและลุกลามได้อย่างไร ไฟป่า คือ ไฟที่เผาไหม้ในบริเวณป่าและไม่สามารถควบคุมได้ โดยสามารถแบ่งสาเหตุออกได้เป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ  แม้ว่าจุดกำเนิดของไฟป่าจะเกิดขึ้นจากไฟที่ไหม้ต้นไม้เพียงไม่กี่ต้น แต่จากจุดนั้นเป็นต้นไป ไฟป่าสามารถลุกลามไปได้อีกหลายร้อยตารางเมตร เพราะความร้อนจากไฟที่ไหม้จะแผ่ออกไปรอบทิศทาง และทำให้อุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวสูงขึ้น จนกระทั่งถึงจุดที่เชื้อเพลิงอย่างซากต้นไม้หรือหญ้าแห้งสามารถลุกติดไฟได้เอง แม้ว่าเปลวไฟจะยังลามมาไม่ถึงก็ตาม   โดยความรุนแรงของไฟป่าขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ โดยในเขตพื้นที่ป่าหนาแน่น ไฟป่าสามารถลุกลามได้ถึง 10.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่โล่งอย่างทุ่งหญ้าความเร็วในการลุกลามจะสูงถึง 22 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ สภาพอากาศโดยเฉพาะทิศทางลม และปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ยังมีส่วนช่วยให้ไฟไหม้ในพื้นที่เล็กๆ สามารถโหมกระหน่ำรุนแรงจนกลายเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และในปัจจุบันที่ภาวะโลกร้อนทำให้สภาวะอากาศทั่วโลกแปรปรวนยิ่งกว่าเดิม โดยเฉพาะในอากาศในหน้าร้อนที่เกิดขึ้นยาวนานกว่าปกติ อีกทั้งยังทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น สภาวะอากาศเช่นนี้เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้ไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม ลุกลามได้มากกว่าเดิมและควบคุมได้ยากกว่าเดิม ผลกระทบของไฟป่า ไฟป่าก่อให้เกิดผลลัพธ์สองประการที่สำคัญ คือ การเผาไหม้ในปริมาณมหาศาล และการทำลายพื้นที่ป่าในบริเวณกว้าง และก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ใต้พื้นดินจนถึงชั้นบรรยากาศเหนือท้องฟ้าขึ้นไป โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่านั้นประกอบไปด้วย ผลกระทบต่อสุขภาพ การเผาไหม้ทำให้เกิดเขม่าเป็นจำนวนมาก ทั้งเขม่าขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเขม่าขนาดเล็กที่เทียบเท่าได้กับฝุ่น PM10 และฝุ่น PM2.5 ซึ่งเขม่าเหล่านี้สามารถลอยไปไกลจากจุดที่เกิดไฟไหม้ได้นับหลายร้อยกิโลเมตร และสามารถลอยตัวในอากาศได้นานนับเดือน เขม่าจากการเผาไหม้เป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้งต่อผิวหนังและต่อระบบหายใจ และหากร่างกายสะสมเขม่าเหล่านี้เป็นจำนวนมากอาจก่อให้เกิดอาการหัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ หอบหืดกำเริบ และมะเร็ง รวมถึงยังมีส่วนส่งผลต่อพัฒนาการในเด็กอีกด้วย ผลกระทบทางสุขภาพจากไฟป่าจึงมีทั้งที่เห็นผลทันที และจะเห็นผลก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วหลายสิบปี […]

(มีคลิป) ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เร่งสกัดไฟป่า ดอยสุเทพลุกลามหนัก

ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เร่งสกัดไฟป่า ดอยสุเทพ ล่าสุดยังลุกลามหนัก หวั่นลุกลามขยายวงกว้าง ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุไฟแ่าลุกลามบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ บริเวณฝั่งติดกับห้วยตึงเฒ่า ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้ ไฟป่ายังคงลุกลามหนัก แม้ว่าล่าสุดจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเร่งเข้าดำเนินการทำแนวกันไฟและเร่งสกัดไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ โดยในช่วงเย็นเวลาประมาณ 18.00 น. ที่ผ่านมามีรายงานว่า ทางทหารจาก มทบ.33 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พล ร.7 บูรณาการกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นำกำลังเข้าสกัดกั้นไปที่กำลังลุกไหม้ในพื้นทีี พร้อมทั้งเร่งดำเนินการทำแนวกันไฟ นอกจากนี้ได้ประสานขอการสนับสนุนรถน้ำจาก อบต.ดอนแก้วในการดับไฟป่าปฎิบัติการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวแจ้งว่า ในขณะนี้ไฟป่าที่ลุกลามในพื้นที่นั้นยังลุกไหม้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในอีกไม่ช้า ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ยังป่องกันการลุกลามไม่ให้ไฟป่าขยายวงกว้างไปมากกว่านี้

เครือซีพี –มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้ามอบน้ำดื่มจนท.ดับไฟป่า

เครือซีพี – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้ามอบน้ำดื่ม CP เสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วน ป้องกันไฟป่า – PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2566 – เครือซีพี และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบน้ำดื่ม CP เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อลดผลกระทบจาก PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยมี นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นผู้รับมอบ จากนายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นายกมล […]

ส่ง จนท.กว่า 150 นาย พร้อมหน่วยเสือไฟเร่งดับไฟป่าหลังดอยสุเทพ

ส่ง จนท.กว่า 150 นาย พร้อมหน่วยเสือไฟเร่งดับไฟป่าหลังดอยสุเทพ สกัดลามเข้าพื้นที่สำคัญ ล่าสุดยังคุมไม่ได้ วอดแล้วนับพันไร่ ภาคประชาชนมอบอาหารน้ำดื่มช่วยเจ้าหน้าที่ รายงานข่าวความคืบหน้ากรณีไฟป่าที่ลุกลามหนักในพื้นที่ ต.บ้านปง อ.หางดง หลังดอยสุเทพ เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งแต่คืนวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ยังลุกลามขยายวงกว้างไม่หยุด เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กว่า 150 นายถูกส่งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ แต่ล่าสุดยังควบคุมไม่อยู่เนื่องจากพื้นที่สูงชันและมีลมแรงจนทำให้แนวไฟขยายตัวเร็ว ล่าสุดวันนี้ (31 มี.ค.66) นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 หลังเกิดเหตุได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า 90 นายเข้าดับไฟ แต่พื้นที่สูงชันและลมแรงเป็นอุปสวรรคทำให้ยังควบคุมไม่ได้ทำให้พื้นที่ป่าถูกเผาไปแล้วหลายพันไร่ ล่าสุดในวันนี้ได้ส่งหน่วยเสือไฟและขอกำลังจากหน่วยใกล้เคียงเข้าสนับสนุนเพิ่มอีกรวมเป็น 150 นายเข้าพื้นที่ รวมทั้งประสานเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยทิ้งน้ำดับไฟแล้ว คาดว่าเย็นวันนี้จะควบคุมสถานการณ์ได้ สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัด ยอมรับว่าปีนี้ค่อนข้างรุนแรง พบฮอตสปอตแล้วกว่า 7,000 จุด สาเหตุมาจากคนจุดไฟเผาป่า โดยไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว อุทยานแห่งชาติผาแดง และ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ที่ก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมาก ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด […]

1 2 3 4