84904

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 5 มิถุนายน 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม NSP Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ใน “โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ”

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ รองประธานกรรมการ ร่วมให้สัมภาษณ์ใน “โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ” เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ ภาคการขนส่งทางถนน รวมถึงการผลักดันให้กำหนดนโยบายของจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการขนส่งทางถนน ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนิน “โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ “เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนน โดยจังหวัดเขียงใหม่มีเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในการเดินทางระหว่างประเทศ จำนวน 1 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่-แขวงหลวงพระบาง โดยกรมการขนส่งทางบกโดยกองแผนงาน และสำนักการขนส่งผู้โดยสาร พร้อมด้วยคณะผู้แทนของสารารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีกำหนดเดินทางไปราชการยังจังหวัดเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศเส้นทางดังกล่าวต่อไป. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 […]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “Dining Etiquette A to Z”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 ในสัปดาห์ที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมากับ“Dining Etiquette A to Z” โดย คุุณพันธจักร ว่องปรีชา หรือ อาจารย์พลัม CEO & Founder The Diplomat Network I Diplomacy, Protocol & International Etiquette Expert มาเป็นวิทยากร ในการมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมอบรม เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารระดับผู้บริหาร ณ ภัตตาคารฝรั่งเศส Le Coq d’Or เชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขต จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมรับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีมอบเกียรติบัตรอำเภอและองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” ให้กับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ 124 ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน เนื่องในโอกาสมีกำหนดเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 ในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กับการบรรยายในหัวข้อ “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ และการผลักดันแผนเศรษฐกิจเชียงใหม่ รวมถึง NEC” โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยการบรรยายในหัวข้อ “บริบทหอการค้าไทย และ YEC” คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และ คุณภัทร์ธนวัฒน์ ตุลยสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการ Connect Thailand ที่มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจบริบทของหอการค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมต่อไป ณ ห้อง D405 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงาน “เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน ร่วมการประชุมคณะทำงาน “เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM #ChiangMaiFestivalCity

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อหารือในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ ณ ห้องประชุมธาราบอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ทรีธารา ลำปาง. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/ 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธานกรรมการ YEC นายภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการเลขาธิการ YEC ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2567 ทั้งนี้ เพื่อหารือและกำหนดเเนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์เศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์กรหอการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดความเข้มเเข็ง ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดลำปาง. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Appropriate Technology Matching Day 2024

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธานกรรมการ YEC นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในงาน Appropriate Technology Matching day 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” โซนภาคเหนือ ประจำปี 2567 ภายใต้แผนงาน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ยังได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับความต้องการของผู้ประกอบการ” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ […]

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย “สภาวะการตลาดในภาคเหนือ”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมเป็นเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สภาวะการตลาดในภาคเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร (Media Startup) ปีงบประมาณ 2567 (Digital Media & Marketing Startup – DMMS2024) ณ ห้อง Black box MCB 4113 ชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการสื่อสารฯ ระหว่างวันที่ 20,21 และ 23 พฤษภาคม 2567 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะการสื่อสารมวลชน ได้เสริมศักยภาพให้กับนักการสื่อสารยุคใหม่ที่ควรมีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในโลกที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสูงในปัจจุบัน รวมไปถึงการบ่มเพาะพัฒนาความคิดนักการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และยึดมั่นในหลักการสื่อสารมวลชนให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมในฐานะ “สื่อ” รวมไปถึงการจัดการความรู้ด้านบริหารงาน การผลิต สื่อเพื่อตอบโจทย์ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ […]

1 2 3