พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ยั่งยืน

พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ยั่งยืน
 
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดโอกาสให้กับทางมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยถึงการทำงานร่วมกัน
กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


 
เนื้อหาหลักในการพูดคุยมีที่มาจากยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพลเมืองให้มีทักษะที่สำคัญ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาจากบุคคล สู่การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน มีคุณสมบัติแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นบทบาทของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวของเด็กและเยาวชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศ เพราะทุกคนมีโอกาสที่จะได้ก้าวเป็นผู้นำในการรับผิดชอบบ้านเมืองในอนาคต


 
จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงเดี่ยว และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Makerspace และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class
 
ซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำ MOU ร่วมกัน โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงเดียว และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ให้ความสนใจและพร้อมสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันอย่างเต็มที่ โดยเป้าหมายหลัก คือ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น