ผลเลือกตั้งนายก อบต.57 แห่ง จ.แพร่ อย่างไม่เป็นทางการ คนเก่าป้องกันเก้าอี้ได้หลายที่คนใหม่เบียดเข้ามาก็หลายแห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กกต.ท้องถิ่น 57 แห่งใน จ.แพร่ ได้เปิดรับสมัครนายก อบต.และสมาชิก อบต. ระหว่างวันที่11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้หาเสียงแนะนำตัว นโยบาย ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและสิ้นสุดการหาเสียง เมื่อเวลา 18.00 น ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.จากนั้น ได้ มีการนับคะแนน โดยมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่ทางการ ทั้ง 57 แห่ง ดังนี้
อ.เมืองแพร่1.อบต.นาจักร เบอร์ 1 น.ส.สุธีรา พณะพล  2.อบต.เหมืองหม้อ เบอร์ 2 นายพรมมา คำแปน
3.อบต.ท่าข้าม เบอร์ 2 นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม 4.อบต.วังธง เบอร์ 2 นายวิราช ธันยภัฒน์กุล 5.อบต.ป่าแดง เบอร์ 1 นายวิทยา กันกา 6.อบต.แม่ยม เบอร์ 1 นายณรงค์ พรวนหาญ  7.อบต.ห้วยม้า เบอร์ 2 นายสมบัตร มโนนัย  8.อบต.ร่องฟอง เบอร์ 3 นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์  9.อบต.กาญจนา เบอร์ 1 น.ส.สายสุณี อ่อนจันทร์
– เขต อ.สอง  10.อบต.แดนชุมพล เบอร์ 2 น.ส.พรรณิภา ถาปะนา 11.อบต.เตาปูน เบอร์ 1 นายณัฐพล ทองไหล 12.อบต.ทุ่งน้าว เบอร์ 1 น.ส.ลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย  13.อบต.บ้านกลาง เบอร์ 2 นายประพันธ์ ธงยี่สิบ  14.อบต.บ้านหนุน เบอร์ 1 นายประกาศิต จิตมณี  15.อบต.หัวเมือง เบอร์ 1 นายสมพล พุ่มพวง  16.อบต.สะเอียบ เบอร์ 1 นายชุม สะเอียบคง
– เขต อ.วังชิ้น  17.อบต.วังชิ้น เบอร์ 3 นายเสริม แก้วตุ้ย  18.อบต.ป่าสัก เบอร์ 2 นายกฤศ สินทะมณี  19.อบต.แม่เกิ้ง เบอร์ 3 นายณัฐวุฒิ เต็มเขียว  20.อบต.นาพูน เบอร์ 2 นายวิเชียร สมฤทธิ์  21.อบต.สรอย เบอร์ 2 นางอัมพร ฐานะวุฒิกุล  22.อบต.แม่พุง เบอร์ 4 นายเรียน วงค์ทา  23.อบต.แม่ป้าก เบอร์ 1 นายไพรัช บันสว่าง
– เขต อ.หนองม่วงไข่  24.อบต.ทุ่งแค้ว เบอร์ 2 นายกันตพงศ์ คำปลุก  25.อบต.น้ำรัด เบอร์ 1 นายสาคร สวัยษร 26.อบต.วังหลวง เบอร์ 2 นายอุทัย พรมลักษณ์  27.อบต.ตำหนักธรรม เบอร์ 2 ประหยัด ยวงแก้ว  28.อบต.แม่คำมี เบอร์ 1 นายผดุงศิลป์ ศรีใจอินทร์
– เขต อ.สูงเม่น  29.อบต.สูงเม่น เบอร์ 1 นายมานพ เลิศศิลากุล  30.อบต.สบสาย เบอร์ 2 น.ส.บุศบา เดือนดาว 31.อบต.บ้านปง เบอร์ 1 นายพงศ์พณิช เวียงทอง  32.อบต.บ้านกาศ เบอร์ 2 นายมานะ กาศโอสถ  33.อบต.บ้านเหล่า เบอร์ 2 ส.อ.วินัย เทพสาธร  34.อบต.บ้านกวาง เบอร์ 1 นายสิงหา ข่มอาวุธ  35.อบต.ดอนมูล เบอร์ 2 นายวสันต์ ปารมาลย์  36.อบต.ร่องกาศ เบอร์ 1 นายสมคิด ยอดสาร  37.อบต.หัวฝาย เบอร์ 3 นายบุญยงค์ กองศิลป์  38.อบต.น้ำชำ เบอร์ 2 นายสำราญ กองโกย  39.อบต.พระหลวง เบอร์ 1 นายสุรชัย ภิญโญ  40.อบต.เวียงทอง เบอร์ 2 นายเสรี เวียงนาค

– เขต อ.เด่นชัย  41.อบต.เด่นชัย เบอร์ 1 นายสมชาย ขอนวงศ์  42.อบต.ไทรย้อย เบอร์ 3 นายวิน แสนสมบัติ
43.อบต.ห้วยไร่ เบอร์ 2 นายเกรียงศักดิ์ บุญมาก  44.อบต.แม่จั๊วะ เบอร์ 1 นายยงยุทธ บุญแวว
– เขต อ.ลอง  45.อบต.บ้านปิน เบอร์ 1 น.ส.ยุพลพร ศรีจันทร์แดง  46.อบต.หัวทุ่ง เบอร์ 3 น.ส.พิญญาพัชญ์ วันศิริภักดิ์  47.อบต.ต้าผามอก เบอร์ 1 นางพิกุล เอี่ยมพงศ์  48.อบต.ทุ่งแล้ง เบอร์ 2 นายทอน ใจยะกุล  49.อบต.บ่อเหล็กลอง เบอร์ 2 นายจิตติพล เอ้ยวัน
– เขต อ.ร้องกวาง  50.อบต.ร้องกวาง เบอร์ 1 นายชัยวัฒน์ มูลเมือง  51.อบต.แม่ยางฮ่อ เบอร์ 1 นางอุไรวรรณ โสภารัตน์  52.อบต.ห้วยโรง เบอร์ 1 นายเจตน์ ดอยแดง  53.อบต.แม่ทราย เบอร์ 1 นายชาตรี บุญมาภิ   54.อบต.ไผ่โทน เบอร์ 3 นายวสันต์ ร้อนเร็ว   55.อบต.แม่ยางตาล เบอร์ 1นายพงศ์ภรณ์ วิชัยปะ   56.อบต.แม่ยางร้อง เบอร์ 3 นายจรัญ สีทอง  57.อบต.น้ำเลา เบอร์ 2 นายสิทธิเดช กันหมุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น