บทสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ฉบับนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอม ซึ่งเปิดกรุครั้งแรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่า “ผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าเย็น จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้รอบด้าน ภาวนาพระคาถาอื่นสัก 100 ปี ก็ไม่เท่ากับอานิสงส์ของการสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียว ผู้ใดที่สวดครบ 7 วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตัวเอง จะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง” ก่อนสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏก พึงคุกเข่าพนมมือตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจ้า นมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ขอให้ตั้งจิตมั่นในบทสวดมนต์จะมีเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุการ อย่าได้ทำเล่นจะเกิดโทษแก่ตัว คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ […]

อ.ส.พ. สร้างสุขแก่บุคลากร จัดบรรยายธรรม “คุณธรรม จริยธรรม”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการ สำนักบริหารองค์ การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฟังธรรมสร้างสุข ในหัวข้อ” คุณธรรม จริยธรรม” เพื่อเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร นำหลักธรรมะมาใช้ในการประพฤติตน และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดย พระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยะวณโณ ณ พระอารามสันติสุข บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียง ใหม่ บรรยายธรรมแก่บุคลากร อ.ส.พ. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม

คำว่า ”คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นคำที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนทำให้เข้าใจผิดได้ว่า คำทั้งสองคำมีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วคำว่า “คุณธรรม” กับคำว่า”จริยธรรม” เป็นคำแยกออกได้ 2 คำ และมีความหมายแตกต่างกันคำว่า “ คุณ” แปลว่า ความดี เป็นคำที่มีความหมายเป็นทางนามธรรม ส่วนคำว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติเป็นคำที่มีความหมายทางรูปธรรม ดังนั้น จึงควรที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำสองคำนี้ให้ถ่องแท้ก่อน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538 : 189) ให้ความหมายว่า” คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี” พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต ) (2540: 14) ได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จให้มีความสุขหรือก้าวหน้าในการทำสิ่งที่ดีงาม อุเบกขา […]

(มีคลิป) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ”จัดพิธีพุทธาภิเษก”พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่ วัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู ภาคีเครือข่าย จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปัญญาบารมี พระพุทธธรรมบารมี และพระพุทธมงคลนฤมิต เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธปัญญาบารมี และหอประชุมใหม่ศูนย์วิทยบริการ”ดารารัศมี” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน ร่วมพิธี

ผวจ.แพร่ เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ หลวงปู่พระราชวิสุทธี งานวันอายุวัฒนมงคล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว เนื่องในโอกาสงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี 64 พรรษา ณ อุโบสถวัดทุ่งกวาว ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จากนั้นเวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ พระมหาเถรานุเถระ และพระภิกษุสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญ​พุทธมนต์​สืบชาตาหลวง อายุวัฒนะ​มงคล​ 90ปี 63พรรษา​ พระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว โดยมี นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ นายพิสันต์​ จันทร์​ศิลป์​ วัฒนธรรม​จังหวัด​แพร่​ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่​สำนักงานวัฒนธรรม​จังหวัด​แพร่​ ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะ ณ วัดทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่  

บทสวดมนต์แผ่เมตตา

คาถาแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย) สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ คาถาแผ่เมตตาตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด คาถาแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่ บทเมตตา สัพเพ สัตตา […]

บ่อน้ำทิพย์ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) พญานาค วัดโบราณ กว่า 500 ปี กลางทุ่งนา จ.พะเยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค เลขที่ 74 ม. 6 บ้านห้วยลึก ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดโบราณที่มีบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำพญานาค เก่าแก่มีอายุกว่า500 ปี เป็นแดนอาถรรพ์ รกร้างว่างเปล่า อยู่กลางทุ่งนา มา ตั้งแต่อดีตกาล จนกระทั่งปี 2559พระเกรียงไกร สิสุทธิญาโณ(ครูบาหวัง) ผู้ดูแล สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยลึก ทั้งในและนอกตำบลตุ่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำการฟื้นฟูบูรณะ ขึ้นมาใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี ได้ก่อสร้างวิหาร,เจดีย์ พระประธาน อาคาร ขึ้นมา จนเป็นวัด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และได้ใช้ชื่อ วัดอรัญวาสีสวนดอกบุญนาค ที่ได้ค้นพบตำนานในใบลานและศิลาจารึกว่าวัดแห่งนี้เดิมทีชื่อวัดอรัญวาสีสวนดอกบุญนาค ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าพญาสี่หมื่น ในสมัยก่อน ผู้ปกครองเมืองพะเยา โดยมีพระพรมเสน เป็นเจ้าอาวาส จึงได้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อ สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค เพราะในปัจจุบันยังไม่ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัด เนื่องจากเริ่มมีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ก่อนจะมีการบูรณะปรับปรุงสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ แห่งนี้ในอดีตชาวบ้านไม่กล้าเข้ามา […]

สมเด็จพระสังฆราชฯ สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานนามพระพุทธปฏิมากร จ.แพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจ.แพร่ เจริญพรว่า ตามที่คณะสงฆ์จ.แพร่ จะดำเนินการสร้างพระพุทธรูปพระสิงห์ 3 ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 49นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ประทับนั่งบนฐานบัว 1 ชั้น ซึ่งจะดำเนินการหล่อในวันที่ 14 พ.ค.63(วันอัฏฐมีบูชา) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ณ พุทธมณฑลจ.แพร่ ดอยปัง ต.น้ำชำ อ.เมือง(ใกล้วนอุทยานแพะเมืองผี) จ.แพร่ ซึ่งคณะสงฆ์จ.แพร่ เห็นว่า ควรขอประทานนามพระพุทธปฏิมากรจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และได้ขอประทานนามพระพุทธปฏิมากร ประจำพุทธมณฑลจ.แพร่นั้น ขณะนี้ได้รับหนังสือจากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แจ้งมาว่า ตามที่ขอประทานกราบทูล เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นั้น พระองค์โปรดประทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก” พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรต่อไปว่า ขณะนี้พุทธมณฑลจ.แพร่ อยู่ระหว่างการดำเนินก่อสร้าง และจะดำเนินการหล่อ“พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก” ในวันที่ 14 พ.ค.63(วันอัฏฐมีบูชา)ต่อไป

พระเจ้าเก้าตื้อ พระพุทธปฏิมาเมืองเชียงใหม่ที่งดงามที่สุดในล้านนา

พระเจ้าเก้าตื้อ ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของล้านนา พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดองค์ใหญ่ที่สุด และงดงามที่สุดในศิลปะล้านนา ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คำว่า ตื้อ เป็นหน่วยวัดน้ำหนักโลหะของล้านนาในสมัยโบราณ 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (บางตำรากล่าวว่า 1 ตื้อ หนัก 1,200 กิโลกรัม) พระเจ้าเก้าตื้อ หมายถึงพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ 9,000 กิโลกรัม หรือ 9 ตัน อันหมายถึง พระพุทธรูปองค์ใหญ่นั่นเอง พระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริด ศิลปะแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 4.70 เมตร หล่อด้วยทองสำริด ซึ่งมีน้ำหนัก 9 ตื้อ จนเป็นที่มาของชื่อ “พระเจ้าเก้าตื้อ” สร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อ พ.ศ.2047 เพื่อเป็นพระประธานในวิหารวัดพระสิงห์ เมื่อหล่อเสร็จไม่สามารถชักลากเข้าเมืองได้ จึงได้ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในพระอุโบสถวัดสวนดอก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ […]

ถวายเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท และถิ่นทุรกันดาร วัดท่ากระดาษ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 พระครูใบฎีกาวีรพงษ์ วิสุทฺโธ วัดสันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศรัทธา ถวายเครื่องอุปโภค-บริโภคแด่ พระครูปลัดอานนท์ อาทิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาษ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท และถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาส  ณ วัดท่ากระดาษ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่