53586

วัดประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลตลอดปี 2567

เมื่อเข้าสู่วาระ ส่งท้ายปีเก่า ย่างเข้าสู่ปีใหม่ ชาวพุทธมักจะนิยมเข้าวัดไปไหว้พระ สักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมศิริมงคลให้ตนเอง มีฤกษ์ มีชัย มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต เชียงใหม่นิวส์ จึงได้รวบรวมพระธาตุประจำปีเกิดของทั้ง 12 นักษัตรในประเทศไทย มาฝากเจ้า… 1. ปีชวด (ปีหนู) : พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม เป็นสถานที่ประดิษฐานของ “พระทักษิณโมลีธาตุ” พระธาตุส่วนที่เชื่อกันว่าเป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ปีฉลู (ปีวัว) : พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ปูชนียสถานแห่งนี้ เริ่มสร้างและสร้างเสร็จในปีฉลู ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภายนอกบุด้วยทองจังโก้ ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุศรีจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา พระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบพระองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่ 3. ปีขาล (ปีเสือ) : […]

สติ หนทางแห่งการเกิดปัญญา

เมื่อเกิดสติ ระลึกรู้ ในรูป นาม อรูปนาม จึงเกิดการจำแนกธรรมว่า สิ่งนี้ดี ควรทำ สิ่งนี้ไม่ดี ไม่ควรทำ จึงเกิดศีล ความเพียรในการสร้างและรักษาความดี ละเว้นความชั่ว จึงเกิดความยินดีในการทำดี ยินร้ายในการทำชั่ว จึงเกิดความสงบกาย สงบใจ จึงเกิดสมาธิ ทำให้จิตละวาง ในความยินดี ยินร้าย ในอารมณ์ ที่เกิดจากการรับรู้ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ลงเสียได้ จึงเกิดปัญญา ความวางเฉยต่อบัญญัติทั้งปวงว่า สิ่งนี้ดีกว่ากัน สิ่งนี้เลวกว่ากัน สิ่งนี้เสมอกัน ลงเสียได้

บทสวดมนต์ขอขมาพระ พร้อมคำแปล

วันทามิ พุทธัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต. กราบไหว้ พระพุทธ, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ. วันทามิ ธัมมัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต. กราบไหว้ พระธรรม, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ. วันทามิ สังฆัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต.กราบไหว้ พระสงฆ์, ทั้งหมด ข้าพเจ้า ล่วงเกิน, โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ. วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง, สัพพัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม […]

ความสงัด เป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับ

“ความสงัด เป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับ แล้วรู้เห็นสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างไร… ความเป็นคนไม่เบียดเบียน คือ ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย… ความเป็นคนปราศจากความกำหนัด คือ ความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้ เป็นสุขในโลก… ความนำออกเสียซึ่งอัสมินมานะ คือ ความถือตัวตนให้หมดได้ นี้เป็นสุขอย่างยิ่ง…” คำอุทานของพระพุทธเจ้า เมื่อพญามุจจลินท์นาคราช จำแลงเพศเป็นมาณพน้อย ยืนทำอัญชลี ถวายนมัสการพระพุทธองค์ ในที่เฉพาะพระพักตร์ ครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชปาลนิโครธ… วันอาทิตย์ ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

บทสวดสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิม สวดภาวนาเสริมมงคล

“บทสวดสรรเสริญพระคุณ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร)” นำโม ไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กล่าว 3 ครั้ง) (กล่าวจบ 1 ครั้ง กราบ 1 ครั้ง)ขอนอบน้อมแด่ พระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้มีมหากรุณาเมตตาอันยิ่งใหญ่ พระผู้น่าเคารพ พระผู้ช่วยให้พ้นภัย และพระผู้สร้างแรงบันดาลใหญ่อันยิ่งใหญ่ นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็งขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรม ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ นำโม กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สักขอนอบน้อมแด่ ผู้ช่วยให้พ้นทุกข์ ผู้ช่วยให้พ้นภัย พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้งผู้เป็นดั่งเทพบนสวรรค์และเทพบนพื้นโลก ผู้ช่วยให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวง นำโม ม่อออปวกเยี่ย ปอล้อบิ๊ก (กราบ)ขอนอบน้อมแด่ […]

บทกรณียเมตตสูตร บทสวดมนต์ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

กรณียเมตตสูตร แปลว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระคาถาบทนี้ แก่ภิกษุทั้งหลายว่า ผู้ฉลาดที่หวังบรรลุธรรม ควรมีความเพียร เป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่เย่อหยิ่ง ควรเป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีปัญญารักษาตน ไม่คะนอง ไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลาย ไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆ ที่จะเป็นเหตุให้ผู้อื่นตำหนิเอาได้ ควรแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีรูปกายหรือขนาดกายเช่นไร ก็ให้มีแต่ความสุข ไม่ว่าจะเป็นเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล ภูตผีหรือสัมภเวสีทั้งหลาย ขอให้สัตว์เหล่านั้นเป็นสุขเถิด ไม่ควรข่มเหง และไม่ควรดูหมิ่นกันในทุกโอกาส ไม่ปรารถนาทุกข์แก่กัน ไม่โกรธ ไม่แค้น ควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เหมือนมารดาที่เฝ้าถนอมบุตรด้วยชีวิต ผู้แผ่เมตตาก็ควรครองสติไว้ตลอดเวลา อยู่ด้วยเมตตา อยู่ด้วยพรหมวิหาร ไม่ยึดถือทิฏฐิ มีศีล ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ กําจัดความยินดีในกามคุณได้แล้ว ก็จะไม่เกิดในครรภ์อีกต่อไป กรณียเมตตสูตร บทสวด และคำแปล กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะสักโก อุชู จะ สุหุชู จะ […]

บอกบุญถวายน้ำดื่มสะอาด ผู้ทรงศีล-ผู้ที่ขาดแคลน

☸️ #บอกบุญเศรษฐี✨อานิสงส์แห่งการถวายน้ำดื่มที่สะอาด แก่ผู้ทรงศีลหรือบริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนนั้นจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาชีวิต หน้าที่ การงาน ให้ราบรื่น แม้คิดทำการงานสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย🙏ทางวัดนิวาสสถาน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญถวายน้ำดื่มที่สะอาดในครั้งนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่เข้ามาบำเพ็ญบุญกุศลในวัดนี้ ตลอดถึงจัดตั้งโรงทานน้ำดื่มในวันพระวันศีล ในงานบุญต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต 🌷 #เชิญท่านร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา⛲️หรือร่วมทำบุญเป็นกองบุญๆ ละ 39 บ.———————————————————-— ร่วมบุญได้ที่ธนาคาร : ออมสิน เลขที่บัญชี 020-368-684-252ชื่อบัญชี ภัตตาหาร น้ำปานะ วัดนิวาสสถาน———————————————————-—ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.089-9507538วัดนิวาสสถาน 364 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

บทสวดมนต์-อิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ)

คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหนึ่งครั้ง) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบหนึ่งครั้ง) สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆะนะมามิ (กราบหนึ่งครั้ง) คำนมัสการนอบน้อมพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน) ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิธัมมัง สะระนัง คัจฉามิสังฆัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ ธัมมัง […]

ร่วมบูรณะ และทาสี พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย

องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณะ และทาสี “พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย” พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย ขนาด 22×28 เมตร ณ วัดโสภาราม ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ธนาคาร กรุงไทยชื่อบัญชี วัดโสภารามเลขบัญชี 618-137-6860 สอบถาม 082-599-5451 เจ้าอาวาสวัดโสภาราม

คาถาพระเจ้าเปิดโลก เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ตัวเอง

คาถาพระเจ้าเปิดโลก เสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ตัวเอง โดย Horosociety คาถาพระเจ้าเปิดโลก เป็นของหลวงพ่ออะระหันต์บาตรใหญ่ สระบุรี ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้านําคาถานี้มาภาวนาจะบังเกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมให้กับตัวเอง คาถาพระเจ้าเปิดโลก “พุทธัง บังเกิด เปิดโลก โลกะวิทู วิโสธายิ ธัมมังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ สังฆังบังเกิดเปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิพุทโมทะลุโปร่งฟ้า พุทโปร่งดินโปร่งสายสิญจ์ โปร่งมหาสมุทรสาครพุทธะโกษา ลังกาสิงหละภาษา พุทโธเปิดปล่องธัมโมเปิดช่อง สังโฆเปิดเปิด สําเร็จ สําเร็จ สําเร็จ” ข้อมูล : Sanook

คาถาบูชาพระแม่ธรณี และวิธีไหว้อย่างถูกต้อง

คาถาบูชาพระแม่ธรณี และวิธีไหว้อย่างถูกต้อง เพื่อเปิดทางให้เกิดแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต “พระแม่ธรณี” ชื่อนี้มีปรากฏในพุทธประวัติมาอย่างช้านาน และยังปรากฏในวรรณคดีไทยอีกหลายต่อหลายเรื่อง ซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น นางพระธรณี พระแม่วสุนธราพสุธา ต่างก็มีความหมายเดียวกัน คือ ผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ หรืออีกนัยยะ ยังหมายถึงความมั่นคง และแผ่นดิน อีกด้วย ดังนั้นการสวดคาถาบูชาพระแม่ธรณี จึงเชื่อกันว่า จะทำมาซึ่งความมั่นคง ประสบความสำเร็จ ชนะอุปสรรคทั้งปวง การสวด คาถาบูชาพระแม่ธรณี ช่วยอะไรได้บ้าง? พระคาถามากมายที่มีปรากฏตามพุทธประวัติ และมีการสวดพระคาถาต่างๆ กันมาอย่างช้นาน เพราะเชื่อกันว่า จะช่วยให้ปลอดภัย แคล้วคลาด หรือสมหวัง สมปรารถนา ซึ่งหนึ่งในพระคาถาที่หลายคนควรหมั่นสวดเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลงหลักปักฐาน ก่อสร้าง หรือเริ่มต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คาถาบูชาพระแม่ธรณี เป็นอีกบทหนึ่งที่เชื่อว่าจะนำพา มาซึ่งความสำเร็จลุล่วงทุกประการ ดังนั้น ใครที่ต้องการสร้างบ้าน ปลูกอาคารบ้านเรือน การบอกกล่าวพระแม่ธรณีให้รับรู้ เสมือนกับการ บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าตนจะมาตั้งรกรากอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ขอให้พระแม่ธรณี ช่วยคุ้มครอง และขจัด สั่งไม่ดีทั้งปวงออกไป รวมถึงผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจใหม่ การบอกกล่าวพระแม่ธรณี […]

บทสวดมนต์ พระสูตร ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง

บทขัดธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโนปะติฏฐะมะธิคัจฉันต ภูมิยัง วิยะ สัพพะทาสัพพูปัททะวะชาลมหา ยักขะโจราทิสัมภะวาคะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะอาราเมฯตัต๎ระโข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุงฯ ภะคะวา เอตะทะโวจะ ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุระสังคาโม สะมุปัพ๎ยุฬโห อะโหสิฯอะถะโข ภิกขะเว สักโกเทวานะมินโท เทเวตาวะติงเส อามันเตสิสะเจ มาริสา เทวานัง สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ […]

เชิญชวนทำบุญตักบาตรเช้า ทุกวันอาทิตย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารปรุงสุก ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. ณ ถนนหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (สามารถจอตรถได้ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร)

บุญใหญ่วันนี้ ”ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

วันที่6 ม.ค.2566 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (ธันวาคม-มกราคม) วันพระใหญ่ หรือเดือน 4 เป็ง ของชาวล้านมีประเพณี”ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เป็นอีกประเพณีหนึ่งสำคัญของชาวล้านนาที่นิยมทำกันมาแต่โบราณ ในช่วงเดือน 4 เป็ง หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวได้ข้าวแล้วชาวล้านนานิยมนำมาถวายแด่พระรัตนตรัยมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก่อนที่จะนำเอาข้าวนั้นเก็บไว้กินจึงกลายเป็นประเพณีตานข้าวใหม่ และทำบุญอุทิศในการถวายทานข้าวใหม่นั้นให้แก่เทวดาผู้รักษาผืนนา เจ้าของเดิมที่นา คือบรรพบุรุษของตนถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณและได้ถวายข้าวแด่พระสงฆ์ให้ได้ฉันก่อนที่ตนจะรับประทานและอีกประเพณีที่ทำกันคือประเพณีการถวายทานหลัวหิงไฟพระพุทธเจ้าชาวบ้านจะร่วมกันหาไม้มาทำเป็นกองหลัวหรือกองฟืน ณ บริเวณหน้าวิหารเพื่อที่จะใช้จุดถวายเป็นพุทธบูชา เพราะเชื่อว่าในช่วงเดือน 4 นี้เป็นช่วงฤดูที่มีอากาศหนาวการจุดไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เปรียบเสมือนการปฏิบัติถวายความอบอุ่นแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในวิหารจึงเป็นประเพณีที่นิยมปฏิบัติ และเป็นประเพณีที่งดงามของชาวล้านนา ชึ่งในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร ส่วนในตอนค่ำมีพิธีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า บางวัดมีการเผาข้าวหลามถวายด้วย เข้ากับบรรยากาศที่สภาพอากาศหนาวเย็นของทางภาคเหนือ สำหรับที่วัดต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ทางคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์มรดกโลก ขึ้นหลังจากไม่ได้จัดงาน”ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

8 สถานที่ ปฏิบัติธรรมเชียงใหม่

ปฏิบัติธรรม คือการเอาธรรมมาปฏิบัติ เอามาใช้ในชีวิตจริง ใช้ทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีมีความสุข ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตนั่นเอง การปฏิบัติธรรม ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนจิตใจให้สงบ หนีจากความวุ่นวายที่พบเจอในชีวิตประจำวัน สำหรับมือใหม่หรือใครที่กำลังหาสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมในเชียงใหม่ แอดได้รวม 7 สถานที่ปฏิบัติธรรม บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ชวนให้สบายใจ เสริมบุญบารมี สะดวกไปที่ไหนก็ไปได้เลย วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 มีรูปแบบการปฏิบัติ คือการกราบสติปัฏฐาน 4 การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง มีการปฏิบัติธรรม 2 หลักสูตรคือ1.หลักสูตรพื้นฐานของการปฏิบัติธรรม 21 วัน หากไม่มีเวลาพอ สามารถปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่ 3 วันจนถึง 21 วัน2.หลักสูตรทวนญาณ 10 วัน (ต้องผ่านการปฏิบัติพื้นฐาน 21 วันก่อน) พิกัด : เชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่GPS : https://goo.gl/maps/erXTqirZNqFGBGVe8 วัดถ้ำดอยโตนวัดถ้ำดอยโตน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่วาง เป็นวัดที่เงียบสงบ มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นคอร์ส ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน […]

บทสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

บทสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ฉบับนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอม ซึ่งเปิดกรุครั้งแรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่า “ผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าเย็น จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้รอบด้าน ภาวนาพระคาถาอื่นสัก 100 ปี ก็ไม่เท่ากับอานิสงส์ของการสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียว ผู้ใดที่สวดครบ 7 วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตัวเอง จะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง” ก่อนสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏก พึงคุกเข่าพนมมือตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นมัสการพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจ้า นมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ขอให้ตั้งจิตมั่นในบทสวดมนต์จะมีเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุการ อย่าได้ทำเล่นจะเกิดโทษแก่ตัว คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ […]

อ.ส.พ. สร้างสุขแก่บุคลากร จัดบรรยายธรรม “คุณธรรม จริยธรรม”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.ปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการ สำนักบริหารองค์ การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฟังธรรมสร้างสุข ในหัวข้อ” คุณธรรม จริยธรรม” เพื่อเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร นำหลักธรรมะมาใช้ในการประพฤติตน และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดย พระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยะวณโณ ณ พระอารามสันติสุข บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียง ใหม่ บรรยายธรรมแก่บุคลากร อ.ส.พ. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม

คำว่า ”คุณธรรมจริยธรรม” นี้ เป็นคำที่คนส่วนใหญ่จะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนทำให้เข้าใจผิดได้ว่า คำทั้งสองคำมีความหมายอย่างเดียวกันหรือมีความหมายเหมือนกัน แท้ที่จริงแล้วคำว่า “คุณธรรม” กับคำว่า”จริยธรรม” เป็นคำแยกออกได้ 2 คำ และมีความหมายแตกต่างกันคำว่า “ คุณ” แปลว่า ความดี เป็นคำที่มีความหมายเป็นทางนามธรรม ส่วนคำว่า “จริย” แปลว่า ความประพฤติกริยาที่ควรประพฤติเป็นคำที่มีความหมายทางรูปธรรม ดังนั้น จึงควรที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำสองคำนี้ให้ถ่องแท้ก่อน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2538 : 189) ให้ความหมายว่า” คุณธรรม หมายถึงสภาพคุณงามความดี” พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต ) (2540: 14) ได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จให้มีความสุขหรือก้าวหน้าในการทำสิ่งที่ดีงาม อุเบกขา […]

(มีคลิป) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ”จัดพิธีพุทธาภิเษก”พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่ วัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู ภาคีเครือข่าย จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปัญญาบารมี พระพุทธธรรมบารมี และพระพุทธมงคลนฤมิต เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธปัญญาบารมี และหอประชุมใหม่ศูนย์วิทยบริการ”ดารารัศมี” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน ร่วมพิธี

1 2 3