โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อบจ.น่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม สนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน อพ.สธ. จึงกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2569) ซึ่งเป็นการดำเนินงานปี ที่ 31-35 ของ อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้สมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ศูนย์อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เพื่อขยายพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น ชมพูภูคา เสี้ยวดอกขาว ก่วมภูคา และนางพญาเสือโคร่ง เป็นต้น เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานและประชาชนผู้สนใจนำไปปลูก ตามโอกาสต่างๆ และกิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การดำเนินงาน และ ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงานรวมถึงการฝึกปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น