ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

แม่สรวย ลุยขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ภายใต้การนำของ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย บูรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สรวย ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามกิจกรรรม ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน


การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สรวยและบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน หมู่บ้านละ 10 คน รวม 20 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) โดยมีการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน , 3 ทางรอดสังคมไทยใน 3 ด้าน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร,การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เรียนรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า มีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สรวยได้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้ฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาเป็นอาชีพเสริม สร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ในการนี้ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย ได้พบปะให้กำลังใจ และให้ข้อแนะนำในการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างรายได้ของครัวเรือนให้มีความต่อเนื่องและยั่งยื่นแก่ผู้จัดการอบรมและผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น