ศปถ. หารือ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

ศปถ. หารือ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พร้อมมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% กำหนด “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนในสังคมไทย วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ โดยถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังทุกจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ 2565-2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางและแผนหลักในการดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.2566 ปฏิญญาการเมือง 18 ข้อของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ประสานท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชน วันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย จันทบุรี และตราด รวม 8 อำเภอ 13 ตำบล 28 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 57 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ร่วมกับจังหวัดที่ประสบภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น รวมถึงสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตนอบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน […]

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ACE) รุ่นที่ 7

ปภ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (Focal point) ในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM) เป็นประธานมอบวุฒิแก่ผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 21 คน ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7 ระยะที่ 2 ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 10 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุม 3 ปภ. […]

ปภ.แจ้ง 33 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ปภ.แจ้ง 33 จังหวัดภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-กลาง-ใต้ และ กทม. เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2565 วันนี้ (5 ส.ค.65) เวลา 23.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ติดตามได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ (184/2565) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์ อุทกภัยใน 3 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์ อุทกภัยใน 3 จังหวัด ประสานจังหวัดและท้องถิ่น เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพากผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่ง โดยตั้งแต่วันที่ 2-3 ส.ค. 65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปทุมธานี และภูเก็ต รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 53 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ […]

ปภ.แนะใช้งานสัญญาณไฟถูกกฎ-เหมาะสมฯ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

ปภ.แนะใช้งานสัญญาณไฟถูกกฎ – เหมาะสมกับสถานการณ์ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน การใช้สัญญาณไฟที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือไม่ใช้สัญญาณไฟตามกฎหมายกำหนดในการสื่อสารให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางทราบ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการใช้สัญญาณไฟ ดังนี้ ประเภทของสัญญาณไฟ ไฟหน้า เพิ่มความส่องสว่าง ทำให้มองเห็นเส้นทางในระยะไกล ไฟเลี้ยว / ไฟฉุกเฉิน ช่วยบอกทิศทางการเดินรถ โดยเฉพาะเมื่อเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องทาง แซงหรือกลับรถ ไฟเบรก จะส่องสว่าง เมื่อเหยียบเบรก จึงช่วยเตือนผู้ที่ขับรถตามหลังมาให้ชะลอความเร็ว ไฟถอยหลัง จะส่องสว่าง เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง จึงช่วยเตือนผู้ร่วมใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวัง ไฟตัดหมอก ส่องสว่างไกล ช่วยให้มองเห็นเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีได้ชัดขึ้น ไฟสูง ใช้เมื่อขับผ่านเส้นทางที่มืดมาก จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดขึ้น ใช้สัญญาณไฟอย่างถูกกฎ ไฟเลี้ยว เปิดสัญญาณไฟล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า 30 เมตร เพื่อให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทราบทิศทางการเดินรถ จะได้ชะลอความเร็ว และปิดสัญญาณไฟเมื่อรถขับรถเข้าช่องทางแล้ว ไม่เปิดไฟเลี้ยวในระยะกระชั้นชิด และเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางในทันที อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนได้ ระมัดระวังการใช้สัญญาณไฟเลี้ยว บริเวณทางแยก ทางร่วม เพราะผู้ขับรถคันอื่นอาจมองไม่เห็นสัญญาณไฟเลี้ยว ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไฟเบรก […]

ปภ.แนะเฝ้าระวัง – รับมือถูกต้อง…ปลอดภัยจากดินถล่มภัยพิบัติ

ปภ.แนะเฝ้าระวัง – รับมือถูกต้อง…ปลอดภัยจากดินถล่มภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ดินถล่มมักเกิดพร้อมกับน้ำป่าไหลหลากหรือภายหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินชุ่มน้ำมากและถล่มลงมา โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือที่ลุ่มใกล้เชิงเขา เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดดินถล่ม ดังนี้รู้ทัน…สัญญาณเตือนก่อนดินถล่ม1. เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน หรือนานกว่า 6 ชั่วโมง2. ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว3. น้ำมีสีขุ่นมากกว่าปกติ หรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินบนภูเขา4. มีเสียงดังผิดปกติจากภูเขา หรือลำห้วย อาทิ เสียงหักของต้นไม้ เสียงแตกของหิน เสียงไหลของโคลน5. สัตว์ป่ามีอาการแตกตื่น หรือตกใจ6. ดินอยู่ในสภาพอิ่มน้ำ หรือชุ่มน้ำมากกว่าปกติ7. มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ ไหลมากับกระแสน้ำ 4 วิธีเตรียมพร้อมก่อนดินถล่ม1. สำรวจสภาพความเสี่ยงภัยของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมฉับพลัน2. ติดตามข้อมูลสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือน รวมถึงตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่3. หมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ จะได้แจ้งเตือนการอพยพหนีภัยได้อย่างทันท่วงที4. วางแผนและศึกษาเส้นทางหนีภัย โดยเฉพาะผู้อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดดินถล่ม1. อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย ห่างจากแนวการไหลของดิน และพื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างน้อย 2 – 5 กิโลเมตร2. อยู่ห่างจากลำน้ำให้มากที่สุด […]

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ประสานพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 28 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง ระหว่างวันที่ 25 – 28 ก.ค. 65 ส่งผลให้มีสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา นครนายก และนราธิวาส รวม 20 อำเภอ 31 ตำบล 56 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 91 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น […]

ปภ.เผยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รอบ 6 เดือน

ปภ.เผยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รอบ 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 65) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้ติดตามและสรุปสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่รอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565) เทียบกับค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของปี พ.ศ. 2565 ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (นปถ.) ได้เห็นชอบค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดอัตราผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน 22.86 ต่อประชากร 1 แสนคน หรือจำนวน 14,986 ราย ซึ่งจากข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในรอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565) พบว่า ภาพรวมของประเทศมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 7,339 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองระหว่างวันที่ 25 – 27 ก.ค. 2565 ส่งผลให้มีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา รวม 13 อำเภอ 21 ต. 31 ม. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 48 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด 5 […]

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย-วาตภัย

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย ใน 17 จังหวัด วาตภัย 1 จังหวัดประสานจังหวัดและท้องถิ่น เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 10.0 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในระหว่าง วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 65 ส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี จันทบุรี […]

ปภ.แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี…ลดบาดเจ็บ – เสียชีวิต

อุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนไม่ให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง ดังนี้ เข็มขัดนิรภัยบุคคลทั่วไป คาดเข็มขัดนิรภัยแนบชิดลำตัว พาดผ่านสะโพกและหัวไหล่ ปรับสายไม่ให้พลิกหรือบิดงอสตรีมีครรภ์ คาดเข็มขัดนิรภัยพาดผ่านร่องอกลงมาด้านข้างของช่องท้อง ให้สายคาดแนวนอนเหนือต้นขากระดูกเชิงกราน รวมถึงใช้หมอนใบเล็กหรือผ้าขนหนูรองบริเวณหน้าท้องส่วนล่างเด็ก สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งมากับรถ เมื่อมีรูปร่างและความสูงใกล้เคียงผู้ใหญ่ โดยเด็กต้องนั่งตัวตรง หลังพิงพนัก และห้อยขากับเบาะนั่งได้พอดี ข้อควรระวัง ไม่ควรคาดเข็มขัดนิรภัยพาดชิดลำคอ และไม่คาดใต้วงแขน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุ เข็ดขัดนิรภัยจะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งลำตัวผู้ประสบเหตุ ทำให้ได้รับอันตรายได้เบาะนั่งนิรภัย (Car – seat) เลือกใช้เบาะนิรภัยที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างแข็งแรง ตัวล็อกแน่นหนา เหมาะสมกับวัย รูปร่าง น้ำหนัก และส่วนสูงของเด็ก ติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยอย่างถูกวิธี ศึกษาคู่มือการใช้งาน ติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัย เหมาะกับลักษณะของรถ โดยยึดติดเบาะนั่งนิรภัยไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลังรถ และคาดสายรัดที่นั่งนิรภัยให้กระชับลำตัวเด็ก กรณีไม่มีเบาะนั่งนิรภัย ควรให้เด็กนั่งบริเวณเบาะหลังรถค่อนไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ควรให้เด็กนั่งเบาะหน้าหรือนั่งตัก ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหน้ารถ เพราะหากประสบอุบัติเหตุ จะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้ หมวกนิรภัยเลือกใช้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปลี่ยนหมวกใบใหม่ทุกๆ 3-5 ปี หรือหลังหมวกกระแทกพื้น และไม่นำหมวกนิรภัยที่ตกกระแทกพื้นอย่างแรง มาใช้งาน เพราะวัสดุบางชิ้นเสื่อมสภาพ […]

1 2 3