1304

นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ TOP FORM คว้า 4 รางวัล นานาชาติ

นศ.วิศวะฯ แม่โจ้ TOP FORM คว้า 4 รางวัล นานาชาติ งาน Annual regional convention ARC 2024 (Malaysia) ทีมคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ นำโดย ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ, ผศ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงานคลัง ,อ.ชวกร ศรีเงินยวง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร และนักศึกษา 3 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 10th Southeast Asian Agricultural and Food Engineering Student Chapter, Annual regional convention ,ARC 2024 เมื่อวันที่ 10-16 พ.ค. 2567 ณ Universiti Malaysia Perlis […]

MOU การพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MOU กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน การพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 พฤษภาคม. 2567. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยาลัยนานาชาติ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นาย Dasho Thinley Namgyel ปลัดกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การลงนามในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือ ในการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง รวมถึงพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้กับ บุคลากร ข้าราชการ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการทุนการศึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาวิชาชีพ โดยรัฐบาลของราชอาณาจักรภูฏาน

นศ.ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ งานวิจัย “การเจริญเติบโตของปลาชะโอน”

นศ.ปริญญาโท ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ งานวิจัย “การเจริญเติบโตของปลาชะโอน” เวทีประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 นางสาวพลอย แสนเหลี่ยว นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาคบรรยาย เรื่อง “สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาชะโอน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของปลา ในลักษณะความยาวเหยียด ความยาวมาตรฐาน ความยาวหัว ความลึกลำตัว ความกว้างลำตัว น้ำหนัก และสัดส่วนหัวต่อลำตัว ว่าไปในทิศทางใด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ปลาชะโอนต่อไป

ชาวแม่โจ้ ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2567 ร่วมสืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นคณะผู้บริหาร ผู้แทนแต่คณะ/สำนัก ร่วมประเคนของดำหัวผู้อาวุโส ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายกสภามหาวิทยาลัย รก.อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีสักการะดำหัว เจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวแม่โจ้เพื่อเป็นการขอขมาและความเป็นสิริมงคล จากนั้น ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป มีการเคลื่อนขบวนแห่เครื่องดำหัวของแต่ละหน่วยงานมาเข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้ได้มีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่เครื่องดำหัว ประกวดผู้ถือป้าย ประกวดลาบเมือง และ ประกวดส้มตำลีลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีดังนี้ […]

เชียงใหม่จัดเวิร์คช็อป อนุรักษ์เมืองเก่า ออกแบบพื้นที่ประตูช้างเผือก

วันที่ 20 ธันวาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานเสวนาโครงการอบรมการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า Chiang Mai City of Happiness Workshop Forum : CMCH 2024 ภายใต้ธีม “ผ่อหัว-ผ่อท้าย-ผ่อใต้-ผ่อเหนือ (BEW(H)ERE) การออกแบบพื้นที่บริเวณประตูช้างเผือกและส่วนเชื่อมต่อ” ซึ่งภายในงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการผลักดันโครงการ โดยมีนักศึกษาจาก 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานเวิร์คช็อปครั้งนี้  สำหรับงานเสวนา เริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “การอนุรักษ์และออกแบบชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” โดย prof.Dr.Mishima Noburo รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซางะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ยกตัวอย่างความสำเร็จของการอนุรักษ์เมืองเก่า ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง จนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัล Asian townscape Awards จากองค์การยูเนสโก้ ตามมาด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบบนความเป็นไปได้ใหม่” โดยคุณพัชรดา อินแปลง จากบริษัท Sher Maker โดยคุณพัชรดาได้กล่าวถึง การออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างเดิม พร้อมทั้งการค้นหาวัตถุดิบและรากเหง้าที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อนำมาต่อยอดงานออกแบบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ๆมีอาคารสำนักงานที่สร้างมาจากสถาปัตยกรรมเดิม […]

ม.แม่โจ้ Kick Off เตรียมจัด งานเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2566  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Kick Off “ศึกกำปั้นสะท้านโลก” ร่วมเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า เตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันชกมวย “ศึกกำปั้นสะท้านโลก” ร่วมเฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ เวทีมวยชั่วคราว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ดร.สมชาย  เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ดร.เอกรัฐ ไชยโชติช่วง โปรโมเตอร์  ดร.ประภาส ปาระมีสัก โปรโมเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี เลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้แทน ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย  บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) […]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่สอง

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45) เป็นวันที่สอง ซึ่งมีบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1,232 ราย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” และพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ ในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ด้วยแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 […]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45) เป็นวันแรก ซึ่งมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,286 ราย แยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท – ป.เอก) จำนวน 121 คน พระดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 รูป และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,164 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 5 คน และรับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 5 คน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” […]

ร่วมยินดีบัณฑิตแม่โจ้ รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45

คณาจารย์ และศิษย์เก่า สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ในส่วนผู้สนใจ เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 20 สมัคร ได้แล้ววันนี้ สำหรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45) มีขึ้นในวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,639 ราย พระดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 รูป เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยฯได้วางมาตรการ […]

ม.แม่โจ้ แถลงการณ์ ชี้แจงหลังประเด็นทวงคืนเงินช่วยเหลือ

ม.แม่โจ้ แจงว่าที่บัณฑิตเข้ารับปริญญาได้ทุกคน ส่วนเหตุเรียกเงินคืนเพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ เพจ “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” จ.เชียงใหม่ แถลงการณ์ชี้แจงหลังมีว่าที่บัณฑิตเปิดประเด็นทวงคืน เงินช่วยเหลือนักศึกษาช่วงสถานการณ์ในปี 2564 หากไม่จ่ายจะไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง กับการระงับหลักฐานทางการศึกษาทุกประเภทและปริญญาบัตรของบัณฑิต ซึ่งมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อบัณฑิตที่จะเข้ามารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ครั้งที่ 45 โดยมหาวิทยาลัยขอแถลงการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจดังนี้

คณะกรรมการ สปอว. ลงพื้นที่ติดตามงาน

คณะกรรมการ สปอว. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มที่ 2 อย่างเป็นรูปธรรม วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 (Reinventing University) โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ในนามฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 6 เดือน จากคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ Co-Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สปอว. ในการผลักดันและขับเคลื่อนกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย […]

นศ.สาว ม.แม่โจ้พากันกรี๊ดความหล่ออาจารย์ เกาหลี

ข่าวคืบหน้า อาจารย์เกาหลีสุดหล่อ เมื่อเวลา 17.00 น วันที่ 22 ธค 65 มีการเปิดจากทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ว่าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมพิธี Hand Over Ceremony ส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี (อาจารย์ Lee Won หรือ อาจารย์กวิน) เพื่อมาร่วมปฏิบัติงานกับคณะศิลปศาสตร์ จัดโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร ซี่งความหล่อของ อาจารย์กวิน หรือ อาจารย์ Lee Won นั้นช่วงที่เปิดแถลงข่าวการมาร่วมโครงการฯ ทุกคนถึงกับพากันมอบอย่างไม่กระพริบตา ด้วยความที่หล่อตามแบบฉบับ หนุ่มเกาหลี เป็นความหล่อที่สาว ๆ […]

1 2 3