ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกับการอบรมโครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร “ศาสตร์พระราชา ปกปักรักษาผืนป่ายั่งยืน” จัดปลูกป่าจำนวน 2000 ต้น ปล่อยสัตว์น้ำ 10000 ตัว และกิจกรรมสาธิตและสร้างฝายชะบอน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ […]

แม่โจ้ ออกแถลงการณ์โครงการส่งเสริมเกษตรกรฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ออกแถลงการณ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG)ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบเรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ภายใต้กรอบวงเงินรวมทังสิ้น 2,054,053,900 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยจำนวน 4 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture […]

แพร่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เกษตรเมืองแพร่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ถ่ายทอดความรู้งานอารักขาพืชให้แก่เกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมือง จ.แพร่ นางสาวสุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร (ที่ปรึกษาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาจักร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดความรู้งานอารักขาพืชให้แก่เกษตรกรผู้เข้าฝึกอบรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยนายเรืองกิตติ์ พันธุ์เลิศเมธี เกษตรอำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้ ดร.กัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ประจำตำบลนาจักรและตำบลในเวียง) และนายจิดาพัฒน์ พิมพิรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ (ตำบลกาญจนาและตำบลป่าแดง) ร่วมกับนางสาวประภาทิพย์ พันธชาต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเพื่อนแพง ขัติศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ […]

กมธ.งบประมาณ ลงพื้นที่ม.แม่โจ้

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกรณีจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ้ หัวหน้าโครงการ กล่าว รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับงบประมาณรายจ่ายในปีงบบประมาณ พ.ศ. […]

Digital Marketing Idea Contest 2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันโครงการ Digital Marketing Idea Contest 2022 โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด นำโดย คุณปิยะชาติ ศรีมารุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบทุนการศึกษาและของรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องพยัคฆ์เมฆินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการ Digital Marketing Idea Contest 2022 เป็นความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและมีส่วนสนับสนุนนักศึกษาที่มีไอเดียด้านแผนธุรกิจการตลาดดิจิทัล จนนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดแผนกิจกรรมจนสามารถนำไปใช้งานจริงกับชุมชน สนับสนุนการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์และผักปลอดสาร(สวนปันสุข) ผ่านโครงการ […]