กิจกรรม มช.จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม มช.จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มช.จิตอาสา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ขัดลอกสี ทำความสะอาด และทาสีรั้วด้านทิศตะวันออก (ฝั่งถนนคันคลองชลประทาน) ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างความสมัครสมานสามัคคี มีจิตอาสาพัฒนา ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพจิตใจและร่างกายให้แข็งแรง วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น