PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน

0
146

PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานวันที่ 21 เมษายน 2560 PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน โดยนายไกรศรี อินโปธา ผู้จัดการ พร้อมพนักงาน จัดทำบุญอาคารสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายทองศุกร์ วงศ์โสภา ผู้จัดการ PEA สาขาอำเภอสันกำแพง พร้อม ผู้บริหารและพนักงาน และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมทำบุญ และแสดงความยินดีในโอกาสที่ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ ทั้งนี้ PEA สาขาย่อยอำเภอแม่ออน มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 119/1 ม.7 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5385-9472 โดยเปิดให้บริการรับคำร้องทุกชนิด อาทิเช่น การขอใช้ไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เพิ่มขนาด ย้าย เลิกใช้ไฟ รับคำร้องขอขยายเขต รับชำระค่าไฟฟ้าด้วเครื่องรับเงินสด (POS) บริการแก้ไขไฟกระแสไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง บำรุงรักษาดูแลระบบจำหน่ายแรงต่ำและแรงสูง รวมทั้งจดหน่วยแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ