แถลงเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่า

0
129

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60 ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน, บริษัททัวร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เล็งเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดปัญหา ทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตร และอพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตัวเมือง

นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการและหลักฐานที่แสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นสถานที่ส่งเสริมเผยแพร่แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรม และการจำลองวิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง โดยได้ประสานการดำเนินกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทั้ง 16 จังหวัด แบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดแสดงภายในอาคาร ประกอบด้วย ชั้นที่หนึ่ง มีห้องจัดแสดงสารคดีเฉลิมพระเกียรติและการพัฒนาบนพื้นที่สูง บอร์ดวีดีทัศน์หลักวัฒนธรรม การท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง หรือการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ชั้นที่สอง ประกอบด้วย ห้องเรียนรู้การดำรงชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงทั้ง 10 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่ากะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ขมุ ลัวะ ถิ่น และเผ่ามลาบรี ชั้นที่สาม จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานราษฎรบนพื้นที่สูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชั้นที่สี่ นิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบนพื้นที่สูงส่วนกันการจัดส่วนจัดแสดงภายนอกพิพิธภัณฑ์ชาวเขาเป็นนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 10 ชนเผ่าข้างต้น

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงยัง ได้อบรมให้ความรู้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง 5 พื้นที่ ใน 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1. เผ่าม้ง บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม 2.เผ่าลีซู บ้านห้วยจะค่าน อำเภอเชียงดาว 3.เผ่ากะเหรี่ยง บ้านโป่งน้อยใหม่ อำเภอแม่วาง และบ้านผาหมอน อำเภอจอมทอง 4. ผ่าลาหู่ บ้านห้วยโป่งจ๊อก อำเภอไชยปราการ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชนเผ่าในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง