ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในระดับจังหวัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมีนายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 รับทราบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกำหนดให้มีการพัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การจัดการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 แบ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน โครงการที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนดำเนินการ และเป็นโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5

ซึ่งได้นำมาบรรจุในแผนของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดและผ่านคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมจัดทำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุมฯ ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในเดือนกรกฏาคม 2562 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!