ชาวบ้าน 7 ตำบล ใน อ.งาว ร่วมเข้ารับมอบสมุดประจำตัว จากโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำส่วนภูมิภาคในจังหวัดลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐ จัดทำพิธีมอบสมุดประจำตัวโครงการจัดที่ดินทำกินฯ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกินในเขตพื้นที่
ที่อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน นำสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัย โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย รวมจำนวนมากกว่า 600 ฉบับ จัดทำพิธีส่งมอบให้กับเกษตรกร ราษฎรในเขตท้องที่ 7 ตำบล ของอำเภองาว ที่เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมกว่า 15 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล ของอำเภองาว ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีการส่งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน
สำหรับการมอบเอกสารสมุดประจำตัวฯ ตามโครงการดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาล ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และแก้ปัญหาการรุกล้ำเขตพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งได้มีแนวทางดำเนินการในการออกหนังสืออนุญาตให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ด้วยการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน จัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนมอบแก่ราษฎรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ “คทช.” ขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พร้อมกำหนดแนวทางหรือมาตรการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการมอบเอกสารสมุดประจำตัวฯ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในครั้งนี้ ทางจังหวัดลำปาง ได้รับอนุมัติให้มีการดำเนินการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดราษฎรลงในพื้นที่แปลงที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยการมอบสมุดประจำตัวฯ เพื่อเป็นการรับรองสิทธิ์การเข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองแปลงที่ดิน สร้างโอกาสให้ประชาชนรากหญ้าในพื้นที่ได้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาผืนที่ดินที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ และสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยในส่วนของการดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภองาว มีราษฎรที่ผ่านเกณฑ์ให้เข้าร่วมในโครงการและรับรองสิทธิ เพื่อการอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย รวม 7 ตำบล ประกอบด้วยราษฎรในพื้นที่ตำบลปงเตา, ตำบลบ้านร้อง, ตำบลบ้านแหง, ตำบลหลวงเหนือ, ตำบลหลวงใต้, ตำบลบ้านอ้อน และ ตำบลนาแก รวมจำนวนราษฎรที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 617 ราย จำนวนพื้นที่ 731 แปลง 6,322 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!