คณะทันตแพทย์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 3 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานห้องสมุด ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ ตําแหน่งเลขที่ 54120128 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,060 บาท ว่างอยู่ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อน
กําหนด
3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถด้านการสืบค้นสารสนเทศ ต้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. มีความรู้ ความสามารถ ในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
6. อายุไม่เกิน 30 ปี
7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4412 หมายเลขโทรสาร 0-5394-4483 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทําการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dant.cmu.ac.th (ทั้งนี้ ในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ทางคณะฯ มีการจัดสัมมนาบุคลากรฯ ประจําปี 2562 จึงของดรับและยื่นใบสมัครในวันดังกล่าว)

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนําเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ยื่นพร้อมใบสมัครด้วย คือ
1. สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนา Transcript (กรณีเป็นหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัคร)
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5. สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
6. รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 3 x 4 ซม.)
7. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้ค้ําประกัน (ซึ่งตํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป) 8. หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี)

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
– วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 หลังเวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.dent.tu.ac.th

สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
– ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
– ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานห้องสมุด
วัน เวลา สถานที่สอบ
– วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวสา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะฯ (3) สีแดง ชั้น 2 อาคาร 7

สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)
– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูล
วัน เวลา สถานที่สอบ
– วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม/ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขั้น 5 อาคาร 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
– วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 หลังเวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.dent.cmu.ac.th (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านจะต้องทดสอบ บุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ก่อนการสอบสัมภาษณ์)

ทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา
– วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. เวลา 8.30 – 11.00 น. ลงทะเบียนผู้ป่วย ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี หรือห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
(เบอร์ 19)
2. ติดต่อห้องตรวจ OPD 24 ณ ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3. ติดต่อศูนย์รับเงิน 2 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน
4. เวลา 13.00 น. นําใบเสร็จรับเงิน มายื่นที่ห้องตรวจ OPD 24 ณ ชั้น 2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง รายละ 200 บาท

สอบสัมภาษณ์
– วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมห้องสมุด (1) ชั้น 5 อาคาร 7

ประกาศผลการคัดเลือก
– วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 หลังเวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.dent.cmu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่ และยานพาหนะ) ว่างอยู่ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1.) ตําแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านสนาม โยธา และดูแลภูมิทัศน์โดยรวมของ คณะฯ) ตําแหน่งเลขที่ 54120019 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถคณะฯ) ตําแหน่งเลขที่ 54120178 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470 บาท จํานวน 1 อัตรา

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ตําแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (S4120019) ปฏิบัติงานด้านสนาม โยธา และดูแลภูมิทัศน์ โดยรวมของคณะฯ
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยน เปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด | เส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด
3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. อายุไม่เกิน 45 ปี
5. เป็นเพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. เป็นผู้มีความรู้ด้านการดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า รอบๆ บริเวณอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
7. หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดแต่งสวน ขยายพันธุ์ไม้ดอก และการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบ สะพายไหล่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) (S4120178) ปฏิบัติหน้าที่ขับรถคณะฯ 
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยน เปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด | เส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด
3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. อายุไม่เกิน 40 ปี
5. เป็นเพศชาย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะประเภท 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร ได้ที่งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4412 หมายเลขโทรสาร 0-5394-4483 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทําการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องนําเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ยื่นพร้อมใบสมัครด้วย คือ
1. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา และสําเนา Transcript
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล)
4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5. สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ขาย)
6. รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 3×4 ซม.)
7. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้ค้ําประกัน (ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป)
8.หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน (ถ้ามี)

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 หลังเวลา 16.00 น. ทาง Web site: http://www.dent.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์
กําหนดการวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ในภายหลัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!