โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art For Kids)

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art For Kids) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้วิชาศิลปะ สามารถนำความรู้ทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในวิชาศิลปะ รวมถึงนักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกจากการร่วมทำกิจกรรมแต่ละฐาน อาทิ ฐานดนตรี ฐานระบำทะเลแสนงาม ฐานระบายสีสัตว์ทะเล ฐานอนุรักษ์สัตว์น้ำ เป็นต้น ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น