วชิรวิทย์จัดกิจกรรมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โดยมี คุณอรัญญา เกียรติไชยากร ที่ปรึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกียรติ และตระหนักในความสำคัญของแม่ เชิดชูและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป ซึ่งภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสร้างสรรค์ เพราะนอกจากจะมีการแสดงของเด็ก ๆ ในระดับชั้นอนุบาลแล้ว ยังมีการมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นของแต่ละระดับชั้น รวมถึงกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ โดยตัแทนคุณแม่ร่วมกันปลุกต้นข้าวในแปลงทดลองเพื่อรอให้ข้าวเจริญเติบโต จนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงวันพ่อในเดือนธันวาคม นับเป็นกิจกรรมบูรณาการที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!