จังหวัดน่าน เข้ารับมอบประทานเงินขวัญถุง พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อินแพ็ด เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พล.ต.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระองค์เป็นประธานในพิธี โครงการรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
โดยมี นานสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับประทานเงินขวัญถุง พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 ของจังหวัดน่าน และนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน และจนท.พัฒนาชุมชน นำคณะประธานและผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน 16 หมู่บ้าน
เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย
1.นายสมเดช สายน้ำน่าน บ้านกลาง หมู่ 4 ตำบลพระธาตุอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
2. นายอุดม ทานันท์ บ้านแหน 1 หมู่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
3.นายแทน มาหล้า บ้านน้ำลัดหมู่ 6 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน
4. นายสวัสดิ์ กองจักรบ้านนาหวายใหม่ หมู่ 5 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
5.นายสุรชัย สลัดใด บ้านผาหลัก หมู่ 3 ตำบลยอด อำเภอสองแควจังหวัดน่าน
6.นางสาวเรณู เนตรทิพย์ บ้านนาคู หมู่ 5 ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
7.นายบุญช่วย อุปจักร์ บ้านนาเปลืองหมู่ 7 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
8.นายปรีชา พรมวังขวา บ้านหมอเมือง หมู่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
9.นายวุฒิบัวผัน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 9 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
10.นายอำนวย อินทร์ผ่อง บ้านซาวหลวง หมู่ 5 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
11.นายสุจินต์ฐานะ บ้านน้ำอูส หมู่ 8 ตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
12.นายสมพร สุขทั่วญาติ ชุมชนบ้านสวนหอม หมู่ 3 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 13.นายสิทธิพล หน่อทอง บ้านประดู่ หมู่
14 ตำบลและอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
15. นายพรพิพัฒน์ อ้วนชนะ บ้านดอนกลาง หมู่ 8 ตำบลพงษ์สันติสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 15 นายยุทธกร สมทอง บ้านนาหมัน หมู่ 4 อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
16.นายสำเริง จันทร์คำเมือง บ้านน้ำปั้ว หมู่ 4 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีนายประวิทย์ พูลแพ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จังหวัดน่าน พร้อมเข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 ในครั้งนี้
สำหรับ กองทุนแม่ของแผ่นดินนับตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 เป็นต้นมาสำนักงาน ป.ป.ส.ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ด้วยพลังสามัคคีของประชาชนเองโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการป.ป.ส.สำนักงาน ป.ป.ส จึงเรียกทรัพย์พระราชธานี ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบคืนให้หมู่บ้าน / ชุมชนโดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้มีแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ. ศ. 2549 – 2562 กำหนดแนวทางให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน ของตนเองและร่วมกันสร้าง หมู่บ้าน / ชุมชน ให้เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อยอดการเป็นหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินโดยกำหนดเป็นเป้าหมาย
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงาน ป.ป.ส ได้จัดมหกรรมกองทุนแม่ประจำปี 2562 และให้ชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ต้นกล้าเข้าร่วมพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคเหนือ ตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดลำพูน/ จังหวัดน่าน / จังหวัดลำปาง / จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้านและชุมชนสานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!