ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะนิเทศงานตรวจพิจารณาคัดเลือก ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะฯ เดินทางนิเทศงาน และตรวจพิจารณา คัดเลือกสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น (ส.ปชส.ดีเด่น) ระดับภาค โดยมีนางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลงานเด่นปี พ.ศ.2561 ตามหลักเกณฑ์ การประกวดให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานครอบคลุม และมีความโดดเด่น ในหลายภารกิจตามตัวชี้วัด ได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการสื่อสารมวลชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ภายใต้การทำงาน ของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องประสานบูรณาการ ในการทำงานร่วมกันให้เป็นทีมสอดรับกับนโยบายของส่วนกลางจึงอยากให้ในการเสนอแผนของบประมาณจังหวัดทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดควรพิจารณาเรื่องการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง สวท.และ NBT ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ฝากเรื่องหลักการทำงานอย่างไรให้คนทำงานมีความสุขควบคู่กับการทำงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะได้เยี่ยมชมห้อง PR Lampang Online ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางจัดทำขึ้นเพื่อไว้ใช้ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนนโยบายสำคัญของรัฐบาลผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการทดลองออกอากาศเร็วๆนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!