จังหวัดน่าน เปิดโครงการ 101 อาชีพ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดโครงการ “191 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการจัดขึ้นมี 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ และการจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อันเป็นที่มาของโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลร่วมกันดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการร่วมกิจกรรมตามโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และจังหวัดน่าน นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังถือเป็นการสืบสานและสนองประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละ และการกระทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!