รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะ ร่วมติดตามและนำเสนอผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อองคมนตรีฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมคณะฯติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื่องจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ
ทั้งนี้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำนายภูรี วีระสมิทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน และนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน นำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน และสุกรเชียงใหม่ที่ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ มาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
โดยสำนักงานฯ ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน, สำนักงานส่งเสริมวิสหกิจขยาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2562 ให้ท่านประธานอนุกรรมการการฯ และคณะฯ รับทราบ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!