จังหวัดลำพูน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่หน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ผู้นำ ตลอดจนหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจรากมั่นคง”

สำหรับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านไร่น้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 บ้านห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ และรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 บ้านป่าดำ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง และบ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา
รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ดีเด่น ได้แก่ นายกฤติพงษ์ สายปา ผู้นำ อช. ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ และนางชนันนิดา คำทา ผู้นำ อช. ต.แม่ล่น อ.ลี้ รางวัลกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลัดสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ รางวัลศูนย์ประสานงานองค์การุชมชน ระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การุชมชนต.ไผ่ อ.ลี้

รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ได้แก่ นางอัมพร ปัญญาดง บ้านดงใต้พัฒนา ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง และรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ นางสาวเอมอร อินทะนัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอ.ลี้ เงินรางวัล 3,000 บาท, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสตรีดีเด่น ต.แม่ตืน อ.ลี้ เงินรางวัล 6,000 บาท และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มผ้าทอไททัศน์ ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน เงินรางวัล 4,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!