สทนช.เตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 (สทนช.) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวินและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุมแผนแม่บท ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เพื่อจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความั่นคงของน้ำในภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และการบริหารจัดการเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนการประจำปีภายใต้แผนแม่บทลุ่มน้ำสาละวินมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สำหรับการจัดทำแผนแม่บท เป็นการให้ความรู้แนวทางการจัดทำแผนแม่บท ปี 2564-2566 และสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาของลุ่มน้ำสาละวิน และแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบติการลุ่มน้ำสาละวิน ร่วมกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!