ลี้ ลำพูน เมืองคนอายุยืน มากสุด 119 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.ลำพูน ได้ออกเอกสารลงนามโดยนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พม.จ.ลำพูน ประสานไปยังท้องถิ่น จ.ลำพูน เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับมอบหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุ ใช้ในการประสานงานร่วมกับกองกิจการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมต่อไปจากการสำรวจคัดกรองเบื้องต้นมี 44 ราย ได้ลงเยี่ยมบ้าน มอบของเยี่ยมไปแล้ว 13 ราย เพื่อให้ข้อมูลสำรวจถูกต้อง และดำเนินการช่วยเหลือตามเหมาะสม จึงให้ท้องถิ่น จ.ลำพูน ประสานงาน แจ้งไปยัง อปท.ทุกแห่งมีรายชื่อตามเอกสารแจ้งเร่งสำรวจตรวจสอบ แล้วแจ้งข้อมูลภายใน 13 กันยายนนี้ทั้งนี้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ หน่วยงานพัฒนาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการพบว่า ใน 44 ราย (ข้อมูล 22 สิงหาคม 2562 ) อ.ลี้ มีผู้สูงอายุมากสุด 12 ราย และอายุมากถึง 119 ปี คือ นางกุ้ยเซ จิตสกุลวัตร เกิดปีพศ.2443 อยู่บ้านเลขที่ 104/2 ม.21 ต.นาทราย และนางมื้อเปื่อย ทองดีเลิศสกุล อายุ 11 ปี เกิดเมื่อปีพศ.2451 อยู่บ้านเลขที่ 364 ม.8 ต.นาทราย ซึ่งผู้ที่อายุยืนที่สุดในไทยมีอายุ 132 ปี อยู่ที่ปัตตานีอย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ ข้อมูลผู้สูงอายุ100 ปีขึ้นไปนั้น เป็นการดำเนินการทั่วประเทศ ตามนโยบายเตรียมรับสังคมผู้สูงวัยของไทย โดยข้อมูลผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ( กรกฎาคม 2562 ) ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ อ้างอิงกรมการปกครอง พบว่ามี 20,368 คน เป็นชาย 9,102 คน หญิง 11,266 คน โดย กรุงเทพมากสุด 2,405 คน เป็นชาย 1,113 คน หญิง 1,293 คนน้อยสุดเพียง 30 คนอยู่ที่ จ.สิงห์บุรี ส่วนเชียงใหม่มีผู้สูงอายุเกิน 100 ปีจำนวน 728 คน เป็นชาย 319 คน หญิง 409 คน มากสุดในภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!