ประมง จ.แพร่ มอบพันธุ์ปลาเสริมสร้างศักยภาพ การผลิตสัตว์น้ำ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เมื่อวันที่ 13 กันยาย 2562 ที่ผ่านมา นายกิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง จ.แพร่ เป็นประธานการส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตร ระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ ให้กับประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ ณ หน้าหอประชุมที่ว่าการ อ.สอง
และในวันนี้ 15 กันยายน 2562 2562 ที่ สนง.ทต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ นายภาสกร หม่อกรอง กำนันต.บ้านถิ่น นำเกษตรกร ต.บ้านถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ รับมอบพันธ์ุปลา จากประมง จ.แพร่ เป็นปลาสวาย 500 ตัว และปลานิล 1,000 ตัว สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรม ตามโครงการดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!