รร.บ้านกาศ ฝึกอาชีพจักสานไม้ไผ่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ที่ระลึก ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน ผอ.โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) เผยว่า รร.บ้านกาศ (วัฒนาประชานุกุล) เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบ้านกาศ มีเขตบริการประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน จำนวน 33 คน นักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 13 คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน
จากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่า กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวสนใจ การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ผลิตกล่องกระดาษทิชชู กระเป๋า กล่องอเนกประสงค์ ซึ่งการเรียนรู้การจักสานไม้ไผ่ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมห้นักเรียนได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องทิ่น เรียนรู้การเสริมสร้างงานอาชีพ รักการทำงาน เห็นช่องทางการประกอบอาชีพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกสมาธิ รู้จักเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลาสติกการจักสานไม้ไผ่ ทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดให้ความรู้ คือนางดวงแข คนชม นายสุวิจักษณ์ ฉัตรเกียรติคุณ
การจัดกิจกรรมโครงงานอาชึพจักสานไม้ไผ่ ทางโรงเรียนได้ฝึกให้นักเรียนจักสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย ทั้งในตลาดสด เป็นต้นว่า กาดสามวัย ที่เทศบาลเมืองแพร่ จัดขึ้นทุกวันศุกร์ และกาดกองเก่า ที่บ้านพระนอนทุกวันเสาร์ และยังได้เปิดจำหน่ายทาง คลาดออนไลน์ และการสั่งซื้อ ในช่วงเดือนกันยายนนี้ ได้รับการสั่งซื้อมียอดสั่งซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกในงานเกษียณอายุราชการจำนวนหลายชิ้น ท่านใดที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์จักสานของรร.บ้านกาศ (วัฒนาประชานุกุล) ติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!