บ้านม่วงทอง รับรางวัลระดับเพชร หมู่บ้านต้นแบบ อ.พาน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2562 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นผู้วิพากย์ หมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการขยะ และการจัดการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายบุญมี แก้วจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมใจ รวมพลังขับเคลื่อนไปสู่เจียงฮายสะอาด ปลอดภัย น่ายล ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล และมอบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลประเภท การประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด จำนวน 6 แห่ง
ประเภทโครงการของหมู่บ้านต้นแบบ จำนวน 36 หมู่บ้าน ประเภทโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 แห่ง และประเภทโครงการของอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านต้นแบบ ด้วยพลังจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนและเครือข่าย ได้บูรณาการร่วมกันดำเนินงาน เพื่อจัดการปัญหาขยะและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการบริโภคอาหาร และน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย การจัดการสภาพแวดล้อมให้ปราศจากแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค และพาหะนำโรค เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานมีส่วนร่วมจะสร้างความเข้มแข็ง และเชื่อมโยง จากระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และตำบล เข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดแสดงนิทรรศการเป็นบูธของดีเด่น และผลงานจาก 36 หมู่บ้าน 13 เทศบาล และอบต.ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2562 โดยอำเภอพาน มีหมู่บ้านที่เข้ารับรางวัล จำนวน 4 แห่ง และและหมู่บ้านม่วงทอง ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน ได้รับโล่รางวัล ระดับเพชร

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!