สพม.35 ร่วมกับ ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ร.ร.เมืองปานวิทยา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

สพม.เขต 35 ร่วมกับ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนเมืองปานวิทยา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) เพื่อสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง สพม.เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ของ สพม.เขต 35 ในด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตามและประเมินผล รายงานอย่างเป็นระบบ
โดยมี นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.เขต 35 เป็นประธาน ประชุมคณะทีมงานพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา นัดแรก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกู่คำ จำนวน 20 คน เพื่อวางแผนพัฒนาระบบฯ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2562 อีกทั้ง เริ่มทดลองใช้ระบบกับโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมติดตามและประเมิน ในระยะแรกอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!