จ.น่าน จัดประชุมเพื่อวางแผนการ จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยจากไฟป่า และหมอกควัน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ปภ.น่าน พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จ.น่าน มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จ.น่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำแผน เผชิญเหตุภัยจากไฟป่าและหมอกควันจ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมี นายณรงค์ อินโส ปภ.น่าน เป็นประธานการประชุม มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กอ รมน.จ.น่าน , ทสจ.น่าน , ป่าไม้ จ.น่าน , เกษตร จ.น่าน , อุตสาหกรรม จ.น่าน , ขนส่ง จ.น่าน , สสจ.น่าน และ ปชส.จ.น่าน
โดยที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนของส่วนราชการต่าง ๆ โดยให้ปรับแผนของทุกส่วนราชการเป็นแผนของ จ.น่าน แบบบูรณาการเพียงอย่างเดียว ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. เพื่อให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน นำแผนของหน่วยงานของตนเข้าชี้แจง เพื่อประกอบการจัดทำแผนของ จ.น่าน เมื่อได้ข้อยุติแล้ว ให้ทุกภาคส่วนนำกลับไปแก้ไข เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มแผนของ จ.น่าน แล้วนำมาพิจารณาร่วมกัน โดยนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
เมื่อได้ข้อยุติจากการประชุมแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่มให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 พร้อมจัดทำ PowerPoint นำเรียน ผวจ.น่าน ตกลงใจในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสาระสำคัญ ที่เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุภัยจากไฟป่าและหมอกควัน จ.น่าน ให้มีความสมบูรณ์ในวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 เมื่อ ผวจ.น่าน เห็นชอบแล้วจะได้เตรียมนำเสนอแผนเผชิญเหตุภัย จากไฟป่าและหมอกควัน จ.น่าน ไปยัง มทภ.3 , ผอ.รมน.ภาค 3 , ผอ.ศอ.ปกป.ภาค , ผอ.บก.คฟป.ทภ.3 ให้รับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!