กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรมเชื่อมโยงเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา โดยมี เกษตรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว ที่ห้างสรรพสินค้า Top Plaza สาขาพะเยา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานมหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตร ระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูป และการตลาดเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมพะเยา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และชนะเลิศการแข่งขันการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงปีการเพาะปลูก 2561/62 อีกด้วย
โดยภายในงานดังกล่าว จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิง การแสดงบนเวที การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมส่งเสริมการขาย และเล่นเกมชิงรางวัล
จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวน ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง ได้ในงานมหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!