เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ตรวจเยี่ยม ฉก.ร.17 ศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 พลโท ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจในการป้องกันชายแดนและรักษาอธิปไตยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายใน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 บ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของผู้อพยพ ภายในศูนย์พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
สำหรับศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน จำนวน 4 พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่พักพิงบ้านใหม่ในสอย ต.บางปางหมู อ.เมือง พื้นที่พักพิงบ้านบ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม พื้นที่พักพิงบ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย และพื้นที่พักพิงบ้านละอูน ต.สบเมย อ.สบเมย รวมผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้น จำนวน 25,677 คน ซึ่งร้อยละ 42 นับถือศาสนาคริสต์ อีกร้อยละ 7 นับถือศาสนาพุทธ และก่อนหน้านี้ผู้ลี้ภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังประเทศที่ 3 แล้วกว่า 25,000 คน และเดินทางกลับประเทศเมียนมาร์ด้วยความสมัครใจแล้วจำนวนหนึ่ง โดยผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบใน 4 พื้นที่พักพิงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานจากองค์กรต่าง ๆ ของ UN จำนวน 13 องค์กร เข้าไปให้การช่วยเหลือ ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การฝึกอาชีพต่าง ๆ เมื่อกลับสู่มาตุภูมิของตนจะได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความก้าวหน้าของประชาชนในหมู่บ้านยามชายแดนบ้านปางคอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!