ศูนย์บริการพยาบาล มช. ฟื้นฟูวิชาการแก่พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วประเทศ กับการปฏิบัติงานในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Disruptive World)

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติ กับการปฏิบัติงานในยุคสังคมปรับเปลี่ยน (Disruptive World)
โดยมี รศ.ดร.เดชา ทำดี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย เป็นประธาน ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง ผอ.ศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ การอบรมดังกล่าว มีพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประมาณ 300 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!