เปิดสอบธรรมศึกษา “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดน่าน โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ”

ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ดำรงชีวิตและประกอบหน้าที่การงานโดยยืดหลักคุณธรรมและศีลธรรมซึ่งก็คือ หลักธรรมมาภิบาล และได้ศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการพุทธศาสนา ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ร่วมกันสร้างสังคมให้มีความสงบสุข ซึ่งจะได้ชื่อว่า สังคมอุดมปัญญาตามแนววิถีพุทธ การเปิดสอบธรรมศึกษาในปี 2562 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ในวันนี้ โดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านเป็นสนามสอบกลาง พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษา จำนวนกว่า 6.000 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษามากกว่า 2 ล้านคน จังหวัดน่านในพื้นที่ของอำเภอภูเพียงมีผู้เข้าสอบจำนวน 700 คน 90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!