ระวังสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 2 ธ.ค. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานประชุม มี หน.ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมประจำเดือน ต่อมาทางนายสุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อำเภอ ได้กล่าว สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ในประเทศไทยปัจจุบัน ยังมีการพบสารพันธุกรรมในตัวอย่างที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และได้มีการทำลายสุกรในกลุ่มเสี่ยงไปหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนของ จังหวัดเชียงรายไปแล้ว จึงถือได้ว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคชนิดเข้มข้นต่อไป ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผเชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Warroom) ในอำเภอสันกำแพง จึงขอฝากทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ได้รับทราบ และถือปฏิบัติการทำระบบป้องกันโครในฟาร์มสุกรนิคมเข้มขันที่สุด และเน้นการเฝ้าระวังและรายงานโรคทันที่ ทีพบสุกรป่วยหรือสงสัยว่าป่วย หากพบสุกรป่วยลักษณะอาการเข้าตามคำนิยามของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร คือฟาร์มสุกรเลี้ยงมากกว่า 50 ตัว มีสุกรตายเฉียบพลัน5%ใน 2วันและสถานที่เลี้ยงสุกรน้อยกว่า50ตัว มีสุกรตายเฉียบพลัน 2 ตัวใน1วัน” ให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพงทันทีภายใน 12 ชั่วโมง เพื่อเข้าควบคุมโรค ทำลายเชื้อโรคเก็บตัวอย่างส่งตรวจและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคทันที ห้ามปกปิดโคจะมีความผิดตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ระโรคระบาดสัตว์ พ.ศ 2558 โทษจำคุกไม่กินสองปีหรืปรับไม่เกินสี่หมืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการช่วยเหลือเยี่ยวยาพื้นฟูต่อเจ้าของสุกรหลังการแพร่ระบาต่อไป นอกจากนั้นส่วนสถานการณ์โรคปากและปากเท้าเปื่อยในโค กระบือ ในปัจจุบันทุกจุดที่เกิดโรค โรคสงบลงแล้ว อ.ไชยปราการ อ.สันป่าตอง) แต่ยังต้องเฝ้าระวังและรายงานโรคชนิดเข้มข้นเช่นเดียวกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!