มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ชี้แจงรายละเอียด โครงการค่ายพัฒนาจิตใจ เยาวชนนานาชาติ

ผวจ.ลำพูน รับฟังชี้แจงรายละเอียด โครงการค่ายพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ และเพื่อเสนอความร่วมมือกับทางจังหวัดในการร่วมมือกันสร้างจิตอาสาให้กับเยาวชน ของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship-IYF) เข้าพบผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เพื่อรายงานและชี้แจงรายละเอียด ของโครงการค่ายพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ และเพื่อเสนอความร่วมมือกับทางจังหวัดในการร่วมมือกันสร้างจิตอาสาให้กับเยาวชน
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน ศาลากลางฯ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship-IYF) นำโดย ดร.(กิตติมศักดิ์) ฮักเซิล คิม ผู้ก่อตั้ง IYF ประจำประเทศไทย และคณะฯพร้อมด้วย นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการ จ.ลำพูน เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เพื่อรายงานและชี้แจงรายละเอียดของโครงการค่ายพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ และเพื่อเสนอความร่วมมือกับทางจังหวัด ในการร่วมมือกันสร้างจิตอาสาให้กับเยาวชน
ดร.(กิตติมศักดิ์) ฮักเซิล คิม ผู้ก่อตั้ง IYF ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship-IYF) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ในการแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงชีวิตเยาวชนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องด้วยปัญหาเยาวชน อาทิ การติดยาเสพติด การพนัน และอินเตอร์เน็ต ขาดความใส่ใจในการศึกษา ขาดความยับยั้งชั่งใจ เป็นสาเหตุเบื้องต้นที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงและอาชญากรรมในสังคม และในวันนี้ ได้มีโอกาสเข้าพบ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เพื่อรายงานและชี้แจงรายละเอียด ของโครงการค่ายพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ และเพื่อเสนอความร่วมมือกับทางจังหวัด ในการ่วมมือกันสร้างจิตอาสาให้กับเยาวชน ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
โดยทาง IYF มีความพร้อมทั้งด้านกิจกรรมและบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาวะจิตใจ ในโปรแกรม Mind Education ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้ทำงานจิตอาสาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ความเป็นผู้นำและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากล สอดคล้องกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2562 – 2579)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!