ศูนย์ฝึก มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี

พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จว.เชียงใหม่ มี นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน กว่า 600 คน เพื่อร่วมกิจกรรม จิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

โดยทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัด และสถานที่สำคัญ ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ ศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ตามแนวพระราชดำริด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน

และเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจ นานัปการสร้างความผาสุกให้แก่พสกนิกรถ้วนหน้า สร้างความเจริญรุ่งเรือง แก่ชาติบ้านเมืองมายาวนานตราบจนรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี และน้อมนำแนวทางตาม ที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุข แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!