จังหวัดน่าน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีร่วมกับสำนักงานปอปอชอประจำจังหวัดน่านและหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดน่านได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมุ่งเน้นว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเอง และประเทศชาติ โดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในประเทศไทย ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคม และทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วยการนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) การมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดน่าน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานในจังหวัดน่านที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!